Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Jobrary

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete oslnit budou­cího zaměstnava­tele? Mějte svůj živo­topis online a ukažte, že jste kre­a­tivní, máte úžasně vypa­da­jící živo­topis i s portfo­liem vašich prací a navíc umíte ovlá­dat a vyu­žívat online nástroje. A to je prostě doko­nalá vizitka!

K čemu Job­rary je a na co jej můžete pou­žít?
Job­rary je bez­platný online nástroj, který vám umožní vytvo­ření webové stránky, na které se nachází váš živo­topis či pro­fe­si­o­nální portfo­lio. Nemu­síte znát nic o tom, jak se takový web tvoří. Jediné, co musíte znát, jsou údaje o vás samotných. Vše ostatní je udě­láno za vás. No a vy si pak ještě skli­díte vav­říny slávy.

Dobře udě­laný živo­topis je vždy lepší, než špatně udě­laný živo­topis. A ori­gi­na­lita se cení. Není tedy důvod, proč budou­cího zaměstnava­tele nepře­kvapit tím, že máte krásný živo­topis, který je pří­stupný online a navíc jste tak schopní, že jste si objevili super online nástroj. A není co dodat!

Job­rary: pra­covní pro­středí a práce v něm
Jak je to u nás již zvykem, je práce s nástro­jem celkem jedno­du­chá, pokud samo­zřejmě umíte ale­spoň tro­chu ang­licky, jelikož je nástroj kompletně v ang­lič­tině.

Ihned to prvním při­hlá­šení začínáte tvo­řit! Zadáváte své jméno, tituly, město, stát a webové stránky (pokud nějaké máte samo­zřejmě). Dále můžete při­dat e-​mail, telefony a také určit, jestli je váš pro­fil veřejný nebo sou­kromý. A takto prostě pokra­čujete s vypl­ňováním předpři­pra­vených kolo­nek (vzdě­lání, zku­šenosti, dovednosti, cer­tifikáty, refe­rence a nebo jen prostá tex­tová pole, do kte­rých si napí­šete coko­liv, co vám jinak nepa­suje). Důležité je, abyste kaž­dou sekci vždycky ulo­žili. Tímto stylem si vyplníte celý pro­fil ke své vlastní spoko­jenosti. A tím vznikne váš pro­fesní živo­topis.

Jeho další částí může (ale nemusí, to záleží na vás) být portfo­lio. Pokud si ho chcete udě­lat, jedno­duše se v horním zeleném menu pře­kliknete na „Portfo­lio“, kde vytvo­říte novou gale­rii. Obrázky do ní můžete nahrávat přímo z vašeho počí­tače (podpo­rované for­máty jsou JPEG, JPG, PNG, GIFPDF), při­čemž maxi­mální velikost jednoho sou­boru je 5MB. Pokud není povaha vaší práce zrovna moc vizuální, můžete vyu­žít tře­tích slu­žeb a do portfo­lia vložit obsah z YouTube, Vimea, SoundCloudu, Scri­bdu nebo Google Drive.

Poslední položkou v horním zeleném menu je „Account Settings“, kde si svůj účet ještě nastavíte. Jde pře­devším o to, která část se bude zob­razovat návštěvníkům jako první (jestli živo­topis nebo portfo­lio) a také, zda bude možné si zob­razit obě (můžete nastavit, že se bude zob­razovat jen jedna část i přesto, že máte vyplněné obě).

Hotový živo­topis (či portfo­lio) můžete rovnou roze­sí­lat e-​mailem, tisknout nebo si ho stáh­nout a uložit do počí­tače ve for­mátu PDF. Sdí­lení do soci­álních sítí je samo­zřej­mostí!

Regis­trace a její pod­mínky
Bez regis­trace v nástroji nic tvo­řit nemů­žete a je tedy naprosto nutná. Musíte zadat svoji e-​mailovou adresu, heslo, pod kte­rým se budete při­hlašovat a také URL adresu, na které se bude vaše výsledné živo­topisné portfo­lio nacházet. Jde o doménu tře­tího řádu, která je hos­tovaná na doméně job​rary​.com (výsledná adresa tedy například „http://​nastroje​.job​rary​.com“). Poté je nutné ještě kliknout na ově­řovací odkaz, který vám při­jde na zadanou e-​mailovou adresu. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­álních sítí Face­book a Twit­ter, pokud je pou­žíváte.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Job­rary v bodech

  • tvo­řítko online živo­topisu či pro­fe­si­o­nálního portfolia
  • můžete mít jen živo­topis nebo jen portfo­lio. A nebo oboje
  • dodáváte jen obsah, o stránku vizuální doko­na­losti se stará nástroj
  • jedno­duché ovlá­dání, perfektní výsledky
  • výsle­dek možno roze­sí­lat e-​mailem, tisknout a stahovat jako PDFko
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Job­rary
WWW http://​job​rary​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy