Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Daileez

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Dai­leez je online dení­ček, do kte­rého svůj den popi­sujete pomocí iko­nek! Jedno­duše je naklikáte a pokud vydržíte dělat do deníčku záznamy delší dobu, můžete ve svých sta­tis­ti­kách sle­dovat, jaké činnosti a nálady ve vašich dnech převažují.

K čemu Dai­leez je a na co jej můžete pou­žít?
Dai­leez je neo­by­čejný osobní interne­tový dení­ček, který shrnuje celý váš den pomocí iko­nek! Dai­leez je výborný nástroj pro ty, kteří by rádi měli vlastní dení­ček, ale nechce se jim ho psát. Zde prostě jen naklikáte ikonky vašich činností a pak sle­dujete zábavné a poučné sta­tis­tiky!

Dai­leez: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívání Dai­leez je velmi jedno­duché — prostě si každý den vybe­rete ikonky, které váš den popi­sují – jaké bylo počasí, vaše nálada, jak jste se vyspali a jaká byla vaše men­tální aktivita. Tyto základní denní ikonky můžete doplnit o další, které sdě­lují, co jste přes den dělali. Jedná se například o zábavu, sport, zdraví, peníze, ces­tování nebo emoční záleži­tosti. Při­dat můžete ještě svoji aktuální váhu.

Pokud zjis­títe, že popis dne pomocí iko­nek není dosta­ču­jící, můžete k němu při­dat ještě slovní popis o délce maxi­málně 255 znaků. Poté svůj zápi­sek uložíte. Sdí­let ho můžete přímo do soci­álních sítí Twit­ter nebo Face­book.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání Dai­leez je nutné se regis­trovat. Do regis­trace zadáte jméno, heslo a e-​mail. Rovněž zvo­líte, jestli bude váš účet veřejný (každý může vidět vaše záznamy) nebo sou­kromý (nikdo je vidět nemůže). Při­hlá­sit se můžete i pomocí soci­ální sítě Face­book. Ihned po regis­traci můžete začít Dai­leez pou­žívat!

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Dai­leez je zcela zdarma.

Dai­leez v bodech

  • online dení­ček
  • popi­sujete svůj den pomocí ikonek
  • umí gene­rovat statistiky
Název Dai­leez
WWW http://​www​.dai​leez​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy