Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

simplebooklet

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Už máte dost všech těch zná­mých a proflák­lých nástrojů, které vám dovo­lují vytvá­řet pro­pa­gační mate­ri­ály? Chcete oslnit něčím novým a neotře­lým? Pak je tohle nástroj přesně pro vás — neokou­kaný, jedno­duchý, pou­ži­telný a oslňující!

K čemu simple­booklet je a na co jej můžete pou­žít?
simple­booklet je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě elek­tro­nických brožur, katalogů, letáčků, pohlednic, návodů, pozvánek a vůbec nej­růz­nějších mar­ke­tingo­vých mate­ri­álů. Pokud si prostě chcete vytvo­řit něja­kou hodně půso­bivou online pro­pa­gaci, můžete začít u simple­bookletu.

Vybe­rete si jeden z předpři­pra­vených for­mátů (nebo rovnou celou pro­pra­covanou šablonu), dodáte obsah (z vlast­ního počí­tače nebo již někde online exis­tu­jící), design a vypus­títe to do světa. Zároveň můžete sle­dovat velmi podrobné sta­tis­tiky pro­hlížení.

simple­booklet: pra­covní pro­středí a práce v něm
Ihned po při­hlá­šení můžete vlétnout na věc! Klikněte na „make a new simple­booklet“ a vyberte, jak chcete začít — buďto začnete s naprosto prázdným bookle­tem nebo nahrajete PDF sou­bor, který na booklet konver­tu­jete a nebo zahá­jíte tím, že si vybe­rete jednu z předpři­pra­vených šablon (osobní vizitka, news­let­ter nebo třeba pro­pa­gace pro­duktu).

Pro potřeby naší recenze začneme s prázdným bookle­tem. Prvně si musíte vybrat for­mát. Na výběr máte 2 typy — „flip booklet“, který se hodí pře­devším na katalogy a news­let­tery, pro­tože se jedná o kla­sickou brožuru a „sli­der“, což je ide­ální for­mát na pre­zen­taci fotek, slidů nebo pohlednic. Můžete si vybrat z předpři­pra­vených roz­měrů nebo si zvo­lit své vlastní. Pak svůj booklet pojmenujete, uve­dete autora (sebe) a při­dat můžete i popi­sek. No a pak už jste konečně v edi­toru, kde své dílo nade­signujete.

Vklá­dat můžete texty, obrázky, videa i hudbu (vždy můžete nahrát přímo ze svého počí­tače nebo vložením URL adresy, která odkazuje přímo na sou­bor, který chcete vložit). Do bookletu lze také embovat kód nebo rovnou vklá­dat webové stránky (nebo jen jejich scre­eny). Zkrátka můžete vytvo­řit oprav­dové vele­dílo plné šťavna­tého obsahu. Pokud byste měli pla­cenou verzi, můžete navíc vložit třeba mapu, doku­ment nebo tla­čítko určené ke stažení něja­kého sou­boru, k ode­slání e-​mailu nebo k pří­mému sdí­lení do online světa.

Kromě vklá­dání obsahu můžete zpětně měnit roz­měry bookletu (stejně tak i název, autora i popi­sek), jeho okraje, styl písma a for­má­tování, tla­čítko pro obra­cení stránek a samo­zřejmě barvy. Jakmile si dosta­tečně vyhrajete a dotáh­nete své dílo k doko­na­losti, můžete pub­li­kovat. Kromě kla­sických možností, jako je například ode­sí­lání e-​mailem a sdí­lení do soci­álních sítí, můžete booklet vklá­dat pomocí jedno­duchého kódu do webových stránek, vytisknout ho nebo mu nechat vytvo­řit QR kód. A pak už nezbývá, než sle­dovat poměrně podrobné sta­tis­tiky pro­hlížení.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte zaregis­trovat. Zadáváte svůj e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí účtů Google, Google Apps, Face­book nebo Yahoo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Tato verze je plně pou­ži­telná. Pakliže chcete něco víc, můžete si za $3 měsíčně kou­pit verzi Hero. Ta oproti zdarma verzi umožňuje více možností při vklá­dání obsahu do bookletů, při­náší více šablon, absenci reklamy, lepší možnosti v konverzích PDF sou­borů a mnoho dalšího.

simple­booklet v bodech

  • tvo­řítko mar­ke­tingo­vých materiálů
  • možnost vyu­žívání nej­růz­nějších typů obsahu
  • předpři­pra­vené šablony
  • základní verze zcela zdarma, nutná registrace
Název simple­booklet
WWW simple​booklet​.com
Cena Zdarma /​$3
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy