Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Dunked

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si vytvo­řit pro­fe­si­o­nální portfo­lio vaší práce, ale neu­míte kódovat webové stránky a celé vám to prostě při­jde složité? Založte si účet tady! Opravdu úžasně jedno­duchý způ­sob s úchvatně krásným výsledkem. Žádné kompro­misy, jen totální pro­fe­si­o­na­lita. Prostě oslníte!

K čemu Dunked je a na co jej můžete pou­žít?
Dunked je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k vytvo­ření vašeho pro­fe­si­o­nálního portfo­lia. Vklá­dáte do něj totiž infor­mace o jednot­livých pro­jek­tech, na kte­rých jste pra­covali — do nich vložíte obrázky, videa nebo hudbu, při­dáte popisky, URL adresu a prostě všechno, co se k vaší práci váže. Jednot­livé pro­jekty jsou pak na vašem portfo­liu hezky pří­stupné, takže si je každý může pro­hlédnout. Kromě pro­jektů si můžete vytvo­řit i další pod­stránky vašeho portfo­lia, které buďto nesou nějaký obsah (třeba kon­takt na vás) nebo jsou to jen další URL odkazy (třeba na vaše další weby). Úprava vzhledu portfo­lia je samo­zřej­mostí!

Shrnuto: pokud je pro vás oby­čejný živo­topis málo, udě­lejte si zde portfo­lio vaší pro­fe­si­o­na­lity! Naprosto jedno­duše, bez zby­tečné práce, roz­či­lování a také bez jakéko­liv zna­losti HTML kódů a všeho toho podivného, co se kolem webu musí udě­lat.

Dunked: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je naprosto skvělá, rychlá a bez­pro­blé­mová. Na levé straně je menu, pomocí kte­rého své portfo­lio vytvo­říte. Nejdříve si vytvo­říte pro­jekty. Pro­jekty jsou v pod­statě ukázky vaší práce, tedy takové refe­rence. Můžete do nich totiž nahrávat obrázky, videa i zvuky. Obrázky můžete nahrávat přímo ze svého počí­tače ve for­má­tech JPG, JPEG, GIFPNG nebo přímo pomocí URL adresy, která odkazuje na daný obrázek. Hudbu a video musíte vždy vklá­dat pomocí URL adresy, není možné nahrávat je z vašeho počí­tače. Podpo­rované služby jsou Vimeo, YouTube, SoundCloud, Flickr500px. K takto nahraným sou­bo­rům můžete také při­dávat popisky. Rovněž dáte nějaký název celému portfo­liu, dodáte mu popis, případně i datum, kli­enta, vaši roli, webovou adresu a tagy. V nepla­cené verzi můžete mít takovýchto pro­jektů až 6.

Další významnou sou­částí vašeho portfo­lia jsou „Pages“. Jedná se o pod­stránky vašeho portfo­lia, které nejsou pro­jekty, ale nesou něja­kou další infor­maci. Mohou tedy ide­álně poslou­žit například pro vytvo­ření stránky o vás (na které se budou nacházet například kon­takty, mapa nebo coko­liv jiného, co uznáte za vhodné). Kromě toho, že musíte stránku nějak pojmenovat a vytvo­řit její obsah, musíte také zadat, co se bude nacházet na štítku (odkazu) na tuto stránku. Pokud se vám stránku nechce vytvá­řet, můžete jedno­duše zadat URL adresu, na kte­rou bude váš návštěvník pře­smě­rován. To zna­mená, že si ze stránek můžete klidně udě­lat seznam odkazů. V nepla­cené verzi můžete mít takovéto stránky maxi­málně dvě.

„Templa­tes“ jsou třetí položkou v menu a slouží k tomu, abyste si svoje portfo­lio vybrali slu­šivý kabá­tek. Vybranou template si můžete i upravit, k čemuž slouží poslední položka v levém menu. Můžete si nahrát logo, změnit barvy, písma nebo si rovnou upravit CSS (pokud jste co do tvorby webu více zběhlí).

A tím máte hotovo! Samo­zřejmě můžete svoje portfo­lio zne­ve­řejnit (stejně jako můžete zne­ve­řejnit jednot­livá portfo­lia). Nezbývá vám, než sdí­let svoji pro­fe­si­o­na­litu do online světa!

Regis­trace a její pod­mínky
Abyste mohli začít nástroj pou­žívat, musíte se regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail, heslo a také URL adresu, na které se bude vaše portfo­lio nacházet. Jedná o doménu tře­tího řádu na doméně „dunked​.com“. Ihned poté můžete s nástro­jem začít pra­covat, nemu­síte čekat na nějaké ově­řovací e-​maily.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Ta umožňuje vytvo­řit 6 pro­jektů, 2 stránky a nahrát 50 obrázků. Tato verze je bez pro­blémů pou­ži­telná a opravdu vám umožní vytvo­ření kva­lit­ního portfo­lia. Může se vám ale stát, že potře­bujete přeci jen tro­chu více pro­fe­si­o­na­lity. A pak jsou pro vás v nabídce pla­cené verze hned dvě. První pla­cenou verzí je Fre­e­lance Plan za $9.99 měsíčně, který vás nechá vytvo­řit 50 pro­jektů, 50 stránek a nahrát až 500 obrázků. K tomu zís­káte možnost pro­vo­zovat Dunked na vlastní doméně, mít Google Analy­tics, chránit své portfo­lio hes­lem, nemít na strán­kách Dunked logo a samo­zřejmě lepší podporu ze strany posky­tova­tele. Druhou pla­cenou verzí je Agency Plan za $19.99 měsíčně, který je vylepšenou verzí Fre­e­lance Planu. Můžete v něm vytvá­řet neo­me­zené množ­ství pro­jektů i stránek a nahrát až 2 000 obrázků!

Pokud nechcete pla­tit, ale tou­žíte mít více možností, můžete si na různá vylepšení vydě­lat tím, že budete Dunked sdí­let mezi své kolegy a kama­rády. Například sdí­lením Dunked na Face­booku nebo na Twit­teru zís­káte navíc 2 pro­jekty, 1 stránku a 10 obrázků.

Dunked v bodech

  • online portfo­lio
  • úžasný edi­tor pro tvorbu pro­jektů a stránek
  • edi­tova­telné šablony
  • základní verze zdarma, nutná registrace
  • 2 pla­cené plány, možnost zís­kat více pro­storu díky sdí­lení Dunked mezi přátele
Název Dunked
WWW http://​dunked​.com
Cena Zdarma /​$9.99 /​$19.99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy