Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

SnapPages

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete mít vlastní webové stránky, ale moc nero­zu­míte tomu, jak se celý ten web vlastně kóduje, chystá, při­pravuje, pro­gra­muje a tak dále? Pak sáh­něte po řešení, které nabízí tenhle online nástroj. Všechno to složité udělá za vás a vy mu pouze řeknete, jak to má vypadat.

K čemu Sna­pPages je a na co jej můžete pou­žít?
Sna­pPages je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření webových stránek přímo v okně vašeho pro­hlížeče. Nemu­síte vůbec vědět, jak se takový web dělá a kóduje, pro­tože je vám k dis­po­zici úžasně udě­laný edi­tor, pomocí kte­rého si celé stránky prostě naklikáte — posklá­dáte jako stavebnici.

Pokud máte chuť pub­li­kovat, tak si prostě založte účet a jděte do toho. S tímhle nástro­jem budou vaše stránky prostě krásné. Pak už zbývá dodat jen obsah.

Sna­pPages: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nástroj má pro tvorbu stránek naprosto úžasný edi­tor, takže to vlastně ani nemohlo být jedno­dušší. Ihned po první při­hlá­šení se oci­táte přímo v něm — v sekci „Apps“, která je určená přímo k vlastní tvorbě stránek. Jak můžete vidět, auto­ma­ticky máte před­vy­tvo­řenou velmi jedno­duchou webovou stránku, takže můžete začít tím, že si ji prostě upravíte přesně podle svých před­stav. Můžete zde při­dávat nové stránky a edi­tovat ty, co již exis­tují. K tomu slouží edi­tor stránek, ve kte­rém si poho­dlně naklikáte, kde na dané stránce chcete mít umís­těný jaký obsah. Obsahem může být prostý text, obrázky a nej­růz­nější gale­rie, pře­hrávač videa a dále různá tla­čítka, oddě­lovače, kon­taktní for­muláře, kalen­dáře nebo tla­čítka pro sdí­lení do soci­álních sítí (a mnoho mnoho dalšího). Takovýto obsah si prostě jen vybe­rete, myší pře­táh­nete na poža­dované místo na stránce a samo­zřejmě dodáte potřebná data (například obrázky, videa a tak podobně, v závis­losti a tom, jaký ele­ment jste při­dali). Kromě toho můžete měnit roz­vržení stránky, při­dávat klí­čová slova, popis a tak dále.

Sekce „The­mes“ slouží k vizuálnímu nasta­vení stránek. Můžete si vybrat z velkého množ­ství vizuálních šablon, které poté můžete dále upravovat tak, aby to přesně vyhovovalo vašim před­stavám. Dalšími sek­cemi jsou pak „Blog“ (psaní konkrét­ních pří­spěvků a jejich správa), „Pho­tos“ (správa foto­grafií a obrázků na vašem webu, která vás kromě nahrávání z vašeho počí­tače nechá pro­po­jit Sna­pPages s online foto­služ­bami — Flickr, Picasa, Face­book), „Files“ (místo pro neob­ráz­kové sou­bory, které chcete na svém webu nějak vyu­žívat, typicky se jedná o doku­menty), „Calen­dar“ (kalen­dář, do kte­rého můžete zadávat nej­růz­nější akce i úkoly) a „Emai­ler“ (který vám umožňuje posí­lat hro­madné e-​maily na zadané adresy). Pod správou a tvor­bou vašich stránek (tedy pod sekcí „Apps“) je sekce „Settings“, která vás nechá webovky nastavit. Od názvu, přes favi­con, SEO až k vlastní doméně.

Cel­kově je tvorba webových stránek poměrně obsáhlá a zcela jistě se nejedná o akci na pár minut. To ovšem nezna­mená, že se jedná o složitý pro­ces. Sna­pPages je opravdu dobře udě­laný a pokud si dáte tro­chu záležet, můžete si v něm nakli­kat opravu suprově vypa­da­jící a repre­zen­ta­tivní web.

Regis­trace a její pod­mínky
Abyste mohli nějaké stránky vytvo­řit, musíte se nejdříve zaregis­trovat. Do regis­trace zadáváte své uživa­tel­ské jméno, které je zároveň doménou tře­tího řádu na „sna​ppages​.com“. Dále zadáte svůj e-​mail a heslo. Ihned poté můžete s nástro­jem začít pra­covat, není potřeba čekat na nějaký ově­řovací e-​mail.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze je sice ome­zená, ale roz­hodně ne nepo­u­ži­telná. Například můžete mít pouze 5 stránek, k dis­po­zici máte 1GB pro­storu pro svoje data a nemů­žete mít web na vlastní doméně (tedy vždy máte doménu tře­tího řádu). Pokud chcete víc, musíte si vybrat jeden ze dvou pla­cených pro­gramů, které nástroj nabízí. Jejich výhody si můžete pro­hlédnout na obrázku.

Sna­pPages v bodech

  • tvo­řítko webových stránek
  • úžasný edi­tor pro tvorbu stránek
  • velké možnosti nasta­vení, vše si bez pro­blému naklikáte, není nutná zna­lost kódu
  • základní verze zcela zdarma, nutná registrace
  • v nabídce další pla­cené verze
Název Sna­pPages
WWW http://​sna​ppages​.com
Cena Zdarma /​$8 /​$30
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy