Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Scribble

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte tro­chu víc nej­růz­nějších doku­mentů, které spolu sou­visí? A potře­bujete, aby šly jedno­duše edi­tovat a mohlo na tom spo­lu­pra­covat více lidí? Pakliže ano, tak potře­bujete wiki. Něja­kou skvě­lou. Třeba Scribble.

K čemu Scribble je a na co jej můžete pou­žít?
Scribble je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě wiki. Wiki vám umožňuje online při­dávat, edi­tovat nebo mazat nějaký obsah (typicky články nebo doku­menty) ve spo­lu­práci s kolegy. Pokud tedy máte nějaký pro­jekt a chcete místo, kde budete mít všechny sou­vi­se­jící doku­menty, nápady nebo návody, je wiki ide­ální místo. Je velmi snadno dostupná, jedno­duše pou­ži­telná a edi­tova­telná.

Pokud je sou­kromá wiki to, co potře­bujete, tak nevá­hejte vyzkou­šet Scribble — má velmi pře­hledný a pou­ži­telný edi­tor a snadnou správu stránek i uživa­telů.

Scribble: pra­covní pro­středí a práce v něm
Ihned po prvním při­hlá­šení je vám vytvo­řena vaše první stránka, takže si to celé můžete obhlédnout a vyzkou­šet ještě před­tím, než si pozvete uživa­tele (vaše spo­lu­pra­covníky). Na této první stránce máte také vysvět­leno, jak pří­spěvky do wiki psát (for­má­tovat), jak odkazovat na jiné stránky (články). Jakmile jste sro­zu­mění s tím, jak na věc, není nic jedno­duš­šího než kliknout na položku „wikis“ v horním menu. Zde si založíte novou wiki a zvo­líte, zda bude online pří­stupná všem nebo jen uživa­te­lům, které budete při­dávat v násle­du­jí­cím kroku (kliknu­tím na tla­čítko „Colla­bo­ra­tors“) pomocí jejích e-​mailové adresy a jména.

A poté už nezbývá nic jiného, než začít tvo­řit obsah a udě­lat vaši wiki úžasnou záso­bárnou moud­rostí.

Regis­trace a její pod­mínky
Abyste mohli wiki vytvá­řet, regis­trovat se musíte. Zadáváte ale jenom e-​mail a heslo, pomocí kte­rého se budete při­hlašovat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Ta vás nechá vytvo­řit 5 wiki, ale můžete mít neo­me­zené množ­ství spo­lu­pra­covníků. Pokud chcete wiki víc, musíte si zakou­pit jeden ze 2 pla­cených verzí — Plus za $6.99 měsíčně (až 20 wiki) nebo Pro za $34.99 měsíčně (až 100 wiki).

Scribble v bodech

  • tvo­řítko wiki
  • jedno­duchý editor
  • zcela zdarma v základní verzi, nutná registrace
Název Scribble
WWW http://​tryscribble​.com
Cena Zdarma /​$6.99 /​$34.99
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy