Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Bunkr

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Exis­tuje hodně cest, které vás dove­dou k vytvo­ření zají­mavé a poutavé pre­zen­tace. Jednou z nich je i Bunkr! Nasypete si do něj nej­růz­nější poklady, které nalez­nete v libovolných interne­tových zákou­tích a z nich si pak sesklá­dáte prezentaci!

K čemu Bunkr je a na co jej můžete pou­žít?
Bunkr je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě pre­zen­tací. Jeho nej­větší výho­dou (a také odlišností od kla­sických nástrojů pro tvorbu pre­zen­tací) je to, že zároveň funguje jako zálož­kovací (bookmarkingový) nástroj. To zna­mená, že jakmile ve svém online světě narazíte na něco zají­mavého (pasu­jí­cího do vaší pre­zen­tace), jedno­duše si to do Bunkru uložíte a pak to (někdy v budoucnu, až pre­zen­taci tvo­říte) prostě pou­ži­jete.

Pre­zen­tace jsou důležité a pokud s nimi dokážete své pub­likum během přednášky oslnit, jsou to jen plu­sové body pro vás. Není důvod, proč nevy­zkou­šet zase něco nového a neokou­kaného.

Bunkr: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi jedno­du­chá a pří­jemná. Pomocí levého menu se můžete pře­pínat mezi správou složek (jejich obsah se následně zob­razí v pravé části okna) a správou uživa­telů (zdarma verze neu­možňuje při­dávat spo­lu­pra­covníky). Také se v této části nachází tla­čítko plus, kte­rým rovnou při­dáváte obsah — obrázky, videa, webové stránky, články, poznámky či citáty. Jestliže vám při­jde takovýto pro­ces zdlouhavý, je tu pro vás zálož­kovací tla­čítko (jedná se o poslední položku v menu, jež se objeví po kliknutí na tla­čítko plus). To si pře­táh­nete do lišty ve svém pro­hlížeči a kliknete na něj vždy, když se nacházíte na něja­kém webu, ze kte­rého si chcete něco založit. K jednot­livým položkám, které při­dáváte můžete samo­zřejmě dodat jejich název, popis, tagy a také složku, do které patří. Bunkr vás totiž nechá vytvá­řet složky jak na váš obsah, tak na výsledné pre­zen­tace. To zna­mená, že v tom vždycky budete mít doko­nalý pořá­dek.

Jakmile máte obsahu dosta­tek, můžete se vrh­nout na vlastní tvo­ření pre­zen­tace (klik na zelené tla­čítko „Cre­ate a pre­sen­tation“). Pro­bíhá to „klasicky“ — tedy přímo v Bunkr edi­toru vytvá­říte jednot­livé slidy, na které kla­dete obsah. Ať už prostý text (tla­čítko „Text“) nebo všechny ty věci, které jste si zalo­žili (tla­čítko „Con­tent“). Vše funguje poměrně intui­tivně a na prin­cipu Drag & Drop. Pomocí tla­čítka „Export“ můžete zís­kat přímý URL odkaz na vaši pre­zen­taci nebo si ji stáh­nout a uložit do svého počí­tače ve for­mátu PDF nebo PPTX. Auto­ma­ticky je vám také vygene­rován kus HTML kódu, pomocí kte­rého můžete celou pre­zen­taci jedno­duše a poho­dlně vložit do webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Bunkr vyža­duje regis­traci. Zadáváte svoji e-​mailovou adresu a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zcela zdarma. Tato verze je pou­ži­telná, ale má své limity. Například vám neu­možňuje spo­lu­práci s kolegy, nechá vás vytvo­řit jen 2 pre­zen­tace a založit jen 100 záložek. Pokud vám to nestačí, můžete si zakou­pit pla­cenou verzi PRO, jejíž cena se odvíjí od toho, kolik spo­lu­pra­covníků chcete. Cena začíná na $3 měsíčně a zahrnuje opět pouze jednoho uživa­tele ovšem ostatní limity odstra­ňuje — můžete mít neo­me­zené množ­ství založeného obsahu i vytvo­řených pre­zen­tací. Za $6 měsíčně máte navíc možnost při­dat si spo­lu­pra­covníka, za $325 ročně už jich máte dokonce 10.

Bunkr v bodech

  • tvo­řítko prezentací
  • zároveň zálož­kovací služba. Založený obsah poté slouží k tvorbě prezentací
  • jedno­duchý edi­tor, výsle­dek možno uložit do počítače
  • základní verze je totálně pou­ži­telná a zcela zdarma, nutná registrace
Název Bunkr
WWW http://​bunkr​.me
Cena Zdarma /​$3 /​$6
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy