Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Dipity

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Dipity je online nástroj určený pro tvorbu inter­ak­tivních časových os. Ty můžete vyu­žít třeba ve výuce nebo jako ori­gi­nální pre­zen­tační nástroj. Nemu­síte se ale omezovat — klidě je pou­žijte jako osobní dení­ček k zazna­menávání zají­mavostí kaž­dého dne!

K čemu Dipity je a na co jej můžete pou­žít?
Dipity je v základní verzi bez­platný nástroj, který slouží k tvorbě inter­ak­tivních časových os. Časové osy jsou velmi uži­tečným nástro­jem ve vzdě­lávání, pře­devším ve výuce his­to­rie. Jsou vyu­ži­telné i jako ori­gi­nální pre­zen­tační nástroj. Můžete je vyu­žít i pro zábavu a sestavit si v nich vlastní rodokmen nebo běh vašeho dosavadního života. S časovou osou totiž vždy zís­káte skvělý pře­hled o udá­los­tech, které pro­běhy nebo mají v budoucnu pro­běh­nout.

Dipity: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pro pou­žívání Dipity je nutné se regis­trovat nebo při­hlá­sit. Ihned poté již můžete začít tvo­řit časovou osu kliknu­tím na tla­čítko „Cre­ate a time­line“, které se nachází nahoře v menu.

Časovou osu nejprve pojmenujete, popí­šete a zařa­díte ji do katego­rie. Také můžete nastavit sou­kromí – tedy kdo si může časovou osu pro­hlížet, kdo edi­tovat a při­spívat.

Poté pokra­čujete při­dáváním udá­lostí. Buď udá­lost při­dáte pouze jako text s datem nebo vložíte inter­ak­tivní obsah.

Můžete k tomu pou­žívat obrov­ské množ­ství jiných webových slu­žeb – například Twit­ter, Flickr, Youtube, Google News, Picasa, Vimeo, Blogger, Wor­dpress, Tum­blr, Last​.fm, Pan­dora, Fri­en­dfeed, Deli­ci­ous a další. Poté časovou osu uložíte, pub­li­kujete a můžete ji začít sdí­let do soci­álních sítí nebo pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek. Dipity funguje i jako soci­ální síť – můžete zde sle­dovat činnost a časové osy svých kolegů, zná­mých nebo přá­tel.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je velmi rychlá – zadáváte pouze své jméno, uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Pokud se nechcete regis­trovat, můžete se při­hlá­sit i pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Základní a nepla­cená verze umožňuje vytvo­řit až 3 časové osy, maxi­málně vytvo­řit 150 udá­lostí a 50MB limit pro nahrávání vlast­ního obsahu. Více podrobností a další typy účtů, jejich ceny i výhody ukazuje obrázek.

Dipity v bodech

  • online nástroj pro tvorbu časových os
  • možnost vklá­dat inter­ak­tivní obsah
  • pro­po­jení s množ­stvím jiných online nástrojů a služeb
  • soci­ální síť
Název Dipity
WWW http://​www​.dipity​.com/
Cena Zdarma/​$4.95/ $49.95/ $99.95
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy