Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Fluid

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Navr­hovat pouze webové stránky už dneska prostě nestačí. Musíte se zamě­řit i na chytré mobilní telefony a tablety, pro­tože valná část vašich návštěvníků může pou­žívat právě je! Naštěstí je i na tohle spe­ci­a­lizovaný nástroj, díky kte­rému uži­jete na míru webové pre­zen­tace (a samo­zřejmě také spe­ci­a­lizované aplikace) pro iPhone, iPad i Androdí tablet či telefon!

K čemu Fluid je a na co jej můžete pou­žít?
Fluid je v základní verzi bez­platný nástroj, který slouží k návrhu mobilních aplikací a mobilních webových stránek. Chytré telefony a tablety se roz­má­hají a tak je potřeba se zamě­řit i na ně. S tímhle nástro­jem to jde celkem snadno, jelikož dis­po­nuje velmi chyt­rým a jedno­duchým edi­to­rem, ve kte­rém návrhy (wireframy nebo též drá­těné modely) aplikací a stránek vytvá­říte.

Jednot­livé obrazovky mezi sebou můžete pro­lin­kovat, takže pak reálně uvi­díte, jak se vaše aplikace chová. A to doslova, pro­tože si ji můžete rovnou vyzkou­šet i na svých mobilních zařízeních — stačí sejmout QR kód, který vám nástroj sám vygene­ruje.

Fluid: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi poho­dlná a pří­jemná. Ani se nemu­síte regis­trovat a rovnou můžete sko­čit do edi­toru (pokud pak budete chtít svoji práci uložit, můžete se regis­trovat a o své vytvo­řené návrhy nepři­jdete).

Edi­tor, ve kte­rém jednot­livé obrazovky tvo­říte, je velmi chytře udě­laný. Pokud chcete například vytvo­řit novou stránku, stačí dvojklik kamko­liv na plo­chu edi­toru. Pokud chcete něja­kou stránku edi­tovat, tak na ni prostě kliknete. Tím se vám otevře pravé menu a vy zís­káte pří­stup k jednot­livým prvkům, ze kte­rých budete svůj návrh sklá­dat. Buď zůstanete u kla­sických prvků webových stránek nebo si pomocí tla­čítka zcela vlevo nahoře vybe­rete spe­ci­ální pro iPhone, iPad, Android, Win­dows 8 nebo dokonce vaše vlastní, které si nahrajete ze svého počí­tače.

Při­způ­so­bit si můžete i zatím prázdnou plo­chu — v horní části má totiž 5 tla­čí­tek. Prvním z nich si vybí­ráte roz­měry plo­chy (buď jako konkrétní zařízení nebo přímo defi­nujete velikost), dalším nastavujete mřížku a práci s jednot­livými prvky, třetí slouží ke kopí­rování, čtvrté k při­dání pozná­mek a poslední k odstranění celé plo­chy.

Jakmile máte vše nasta­vené, můžete začít navr­hovat. Pře­tahujete jednot­livé prvky z levého menu na vaši plo­chu, kde je umisťujete dle vašeho uvážení. Každý takto umís­těný prvek můžete dále upravovat, měnit jeho umís­tění barvu, velikost, styly písma a také ho můžete pro­lin­kovat na další plo­chu. Díky vytvá­ření těchto návaz­ností pak můžete vyzkou­šet, jak „funguje“ celá aplikace v reálu.

Jakmile jste se svou prací hotovi, můžete se vpravo nahoře regis­trovat. Poté stačí vždy kliknout na svůj pro­fil (opět vpravo nahoře), kde můžete s celým pro­jek­tem pra­covat. Mimo jiné ho také sdí­let pomocí URL adresy, ode­slat e-​mailem, expor­tovat ve for­má­tech PNG, PDFHTML, vytisknout si ho a samo­zřejmě ho sdí­let do soci­álních sítí. Také je vám vygene­rován QR kód, který můžete sejmout svým mobilním zařízením a vytvo­řenou aplikaci si tak vyzkou­šet přímo v reálu.

Regis­trace a její pod­mínky
Abyste do nástroje mrkli, regis­trovat se vůbec nemu­síte. Do edi­toru se dostanete ihned z hlavní stránky jedním kliknu­tím. Do fáze regis­trace se dostáváte až ve chvíli, kdy chcete svůj pro­jekt uložit nebo s ním nějak dále pra­covat. To pak musíte zadat svůj e-​mail a heslo. A to je celé, můžete rovnou pra­covat dále v tom, co jste již zapo­čali.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Tato verze je však poměrně ome­zená (ne však nepoužitelná) — můžete mít pouze 1 aktivní pro­jekt, 10 obrazovek, 10MB pro­storu pro vaše sou­bory a potřebnosti, neli­mi­tované sdí­lení a možnost otes­tování. Pokud vám to nestačí, čekají tu na vás hned 3 pla­cené verze.

První z nich je Stan­dard za $29 měsíčně, která nabízí až 3 aktivní pro­jekty, neli­mi­tuje množ­ství jednot­livých obrazovek a k dis­po­zici máte 250MB pro­storu. Druhou verzí je Pro­fes­si­o­nal za $49 měsíčně, která při­náší možnost mít až 10 aktivních pro­jektů a až 3GB místa jen a jen pro vás. Poslední pla­cenou verzí je Expert za $89 měsíčně, který už vás neli­mi­tuje naprosto v ničem.

Fluid v bodech

  • tvo­řítko wireframů (drá­těných modelů) pro mobilní aplikace
  • skvěle udě­laný a naprosto perfektní edi­tor pro vytvá­ření jednot­livých obrazovek
  • možnost nástroj vyzkou­šet bez nutnosti registrace
  • základní verze zcela zdarma, v nabídce další 3 placené
Název Fluid
WWW http://​flui​dui​.com
Cena Zdarma /​$29 /​$49 /​$89
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy