Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Notelr

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Nová éra blogo­vání! Konečně si každý svůj pří­spě­vek nade­signujete přesně podle sebe. A že je z čeho designovat! Krom toho můžete poho­dlně sle­dovat osoby, jejichž pří­spěvky se vám líbí. Perfektní spo­jení blogu a soci­ální sítě!

K čemu Notelr je a na co jej můžete pou­žít?
Notelr je v bez­platný online nástroj, který je zároveň blogo­vací platfor­mou a soci­ální sítí. Umožňuje netra­diční a velmi pří­jemné vytvá­ření pří­spěvků — doslova si naklikáte, jaký obsah má daný pří­spě­vek mít a kde má být umís­těn. A pak tam ten obsah doplníte. Pokud se vám líbí blogo­vání jiného uživa­tele, prostě ho sle­dujete a na hlavní straně nástroje pak máte výpis novi­nek. Jestliže to jednou vyzkou­šíte, už nebu­dete chtít jinam!

Blogo­vání je velmi zdravý pro­spěšný pro­ces a pokud to ještě nedě­láte, zkuste to! S tímhle nástro­jem je to prostě úžasný záži­tek od začátku až do konce. A nejsme žádná zapla­cená reklama. Prostě to tak je.

Notelr: pra­covní pro­středí a práce v něm
Jakmile se při­hlá­síte, dostanete se na svůj pro­fil. Jednot­livé pří­spěvky se zde jmenují „Notes“ a jsou uspo­řá­dány do „note­books“. Note­booků můžete mít, kolik jen chcete a můžete je roz­dě­lit nějak téma­ticky, pro­tože v tomhle nástroji nejste sami. Ostatní uživa­telé totiž mohou sle­dovat vaši psavou činnost. Buď vás sle­dují kompletně nebo si vybe­rou jen určité note­booky, které jim při­jdou nejza­jí­mavější. Vy samo­zřejmě můžete udě­lat to stejné a pokud si osoby, které chcete sle­dovat, navy­bí­ráte, budou se vám na hlavní stránce nástroje zob­razovat jejich poslední pří­spěvky.

Při­dávat nový obsah je tak snadné! Prostě kliknete na tla­čítko „Add Note“ a začíná zábava. Celý pří­spě­vek si posklá­dáte přesně podle svého přání. Již máte předpři­pra­venou šablonu — widget pro název, tagy, obrázek a text. Se vším můžete hýbat, umís­tit si to pomocí tahu myši jinam a samo­zřejmě do toho dodat obsah. Obrázky můžete nahrávat přímo ze svého počí­tače nebo ze svého účtu na Face­booku, Flickru nebo Instagramu. V zásobě je ale widgetů daleko více. Všechny je vidíte v dolním menu. A můžete si jich při­dat libovolné množ­ství a libovolně si je posklá­dat — texty, nadpisy, obrázky, videa, seznamy, mapy, kon­takty, hodno­cení, zpeně­žení (Amazon a Ebay) a oddě­lovač. Každý pří­spě­vek má takové zají­mavé ome­zení: musí mít název, musí obsahovat mini­málně 300 znaků a musí mít aspoň jeden obrázek.

Jakmile to máte celé hotové a napsané, můžete kliknout na tla­čítko „Post“. Pokud jste si dopo­sud nevy­tvo­řili note­book na své poznámky, budete k tomu vyzváni. Stejně tak si musíte vytvo­řit URL adresu pro vaši poznámku. Přes ni pak bude článek pří­stupný (je ve tvaru http://notelr.com/vašeUživatelskéJméno/NázevPoznámky). A je hotovo! Poznámka je venku. Můžete ji edi­tovat, sdí­let do světa internetu a také si ji pře­pub­li­kovat třeba do jiného note­booku. Rovněž ji můžete oko­men­tovat. Jelikož je Notelr zároveň soci­ální síť, můžete to stejné dělat s pří­spěvky ostat­ních (tedy kromě edi­tace, místo ní pří­spě­vek osr­díč­kujete). No a pokud se vám některý uživa­tel doopravdy líbí, můžete ho sle­dovat a být vždy v obraze.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte své uživa­tel­ské jméno, své nor­mální jméno, e-​mail a heslo. Poté je vám ještě na zadanou e-​mailovou adresu ode­slán potvrzovací odkaz, na který musíte kliknout, aby byla regis­trace kompletní. Nutno dodat, že Notelr je zatím jen na pozvánku, takže musíte nejdříve zadat e-​mail, na který vám do něko­lika dní pozvánka při­jde.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Notelr v bodech

  • blogo­vací platforma a soci­ální síť
  • nade­signujte si své příspěvky
  • sle­dujte ostatní uživa­tele nebo jen část jejich produkce
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Notelr
WWW http://​notelr​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy