Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Silk

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte rádi vizua­lizování dat? Nebo vytvá­ření perfekt­ních webových pre­zen­tací? Máte infor­mace, články nebo obrázky a chcete je sdí­let světu? Pak je tu pro vás tenhle nástroj — nechá vás pre­zen­tovat data v super formě jednot­livých stránek, které dohro­mady tvoří uce­lené stránky.

K čemu Silk je a na co jej můžete pou­žít?
Silk je bez­platný online nástroj, který slouží k vytvá­ření stránek, které pro­mění vaše data v úžasné online pre­zen­tace. Jedno­duše si vytvo­říte stránku (zamě­řenou na určité téma), do které vložíte kolekce jednot­livých položek. A každá taková položka je vlastně jedna pod­stránka, která obsahuje kompletní infor­mace o dané položce. Co přesně bude obsahovat si nadefi­nujete sami — od textu až k mul­ti­mé­diím a mapám!

Silk můžete pou­žívat vysoce pro­fe­si­o­nálně a zob­razovat s něm nejnovější eko­no­mická data. Nebo ho můžete pou­žívat spíše relaxačně a vytvá­řet si v něm kuchařku. Můžete vždy spo­lu­pra­covat s kolegy a kama­rády, a celý svůj výtvor sdí­let s širokým oko­lím. A nebo si ho nechat čistě sou­kromý, takže nikdo ani nebude vědět, že umíte v tomhle dávat nej­růz­nějším datům smysl.

Silk: pra­covní pro­středí a práce v něm
V Silk pracujete tak, že si vytvá­říte jednot­livé „Site“, tedy domény tře­tího řádu — první jste si zalo­žili během regis­trace. Pokud jich chcete víc, není to pro­blém (tla­čítko „Cre­ate a new site“ ve spodní části nástroje). Nicméně dále se budeme věnovat již vytvo­řené Site. Ta se vždy skládá z jednot­livých „Collection“ (sbí­rek) a „Pages“ (stránek). Jako první si vytvo­říte novou sbírku, kte­rou nějak pojmenujete. Následně do ní vklá­dáte jednot­livé stránky. Pokud na takto vloženou stránku kliknete, dostane se k její edi­taci, kde (už konečně) vyplníte infor­mace k ní.

Page je tedy stránka tvo­řená infor­ma­cemi k jedné položce v kolekci. Můžete vklá­dat tagy, obrázky, tex­tová pole, mapy, grafy, tabulky, videa, doku­menty a tak dále. Jednot­livá pole s tímto obsahem vklá­dáte a umisťujete přesně dle vlast­ního uvážení a tak, aby to vyhovovalo tomu, jaké infor­mace chcete zob­razovat.

Abyste na tom nemu­seli dělat sami, můžete si při­zvat své kolegy a kama­rády pomocí e-​mailových adres. Pokud si chcete svoji práci zrych­lit, můžete si dokonce nahrát CSV sou­bor, který obsahuje jednot­livé Pages. Pakliže jste teprve ve fázi sběru online obsahu, není nic jedno­duš­šího, než si do lišty ve svém pro­hlížeči pře­táh­nout zálož­kovací tla­čítko, na které budete kli­kat vždy, když se budete nacházet na nějaké webové stránce, jejíž obsah chcete do Silk při­dat.

Práce s nástro­jem je opravdu lehká a jakmile jednou pochopíte prin­cip, nebude už vám nic stát v cestě. Je prav­dou, že vytvo­řit opravdu kompletní stránky chvíli času zabere, ale roz­hodně to pak za to stojí!

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte zaregis­trovat. Zadáváte jméno své „Site“ (stránky) v podobě domény tře­tího řádu (tedy to, co se bude nacházet před „.silkapp​.com“ a kde bude dostupné vaše tvo­ření v tomto nástroji. Takovýchto Sites si však můžete poz­ději vytvo­řit více a všechny budou spo­jeny pod jedním pro­fi­lem), své jméno, e-​mail a heslo. Během regis­trace si také určíte, zda bude vaše stránka sou­kromá (a nikdo se k ní nedo­stane) nebo veřejná.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Silk v bodech

  • pre­zen­tace vašich dat pomocí hie­rar­chie stránek
  • snadná tvorba, možnost spo­lu­práce s kolegy
  • obrov­ské možnosti využití
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Silk
WWW http://​silkapp​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy