Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Listography

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Jste takový ten sezna­mový typ? Máte rádi ve všem pořá­dek a potře­bujete si všechno pěkně a smys­lu­plně napsat? Tak vyzkou­šejte tenhle nástroj, pro­tože jeho smys­lem života je vytvá­ření seznamů pro vás. Psát si seznam je zdravé. Proč to tedy nezku­sit s tímhle nástro­jem a dopřát si tak všechny benefity, které z toho pro vás auto­ma­ticky plynou?

K čemu Lis­tography je a na co jej můžete pou­žít?
Lis­tography je bez­platný online nástroj, který slouží k sepi­sování seznamů. Pokud jste fanouš­kem seznamů jste a nebo s tím teprve začínáte, vždy oceníte jeho jedno­duchost, pře­hlednost a milý design. Navíc je tvorba seznamů velmi zdravá — pro­spívá pleti, paměti a pro­duk­tivitě. Nebu­dou se vám totiž dělat vrásky, na nic neza­po­menete a budete vykazovat velmi vysoké pra­covní výkony. Budete to mít prostě všechno srovnané. A pokud vyu­ži­jete možnosti nechat si náhodně nagene­rovat téma seznamu, který máte napsat, bude se jednat i o úžasné pro­cvi­čení kre­a­tivity a mozkofunkcí vůbec. Zkuste to, je to prostě velmi milý nástroj!

Lis­tography: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nástroj je poměrně mini­ma­lis­tický a práce s ním je zrovna taková, takže se naprosto není čeho obávat. Ihned po prvním při­hlá­šení si můžete vyplnit svůj pro­fil: napsat si krátké bio, nahrát fotku a obrázek na pozadí vašeho pro­filu a při­dat třeba odkazy na vaše webové stránky nebo soci­ální sítě. Úplně napravo je menu, které vám to umožní. Dále vás nechá náhodně pro­cházet pro­fily lidí a jejich seznamy (položka Explore). Pokud se vám nějaký jiný uživa­tel líbí (nebo tedy jeho seznamy), prostě ho můžete začít sle­dovat a už vám od něj žádné novinky neu­niknou.

Ovšem teď k tomu hlavnímu — tvorba seznamů. Pou­ži­jete k tomu poslední položku v menu. Následně vybe­rete, čeho se ten váš nově tvo­řený seznam bude týkat (pokud vám žádná z toho obrov­ského množ­ství katego­rií nelíbí, tak si jedno­duše vytvo­říte novou). Také je tu velmi zají­mavá funkce před­vyplnění seznamu. Ta vám prostě náhodně vygene­ruje téma a vy jen doplňujete položky. Jako kre­a­tivní cvi­čení je to naprosto perfektní metoda!

Nově vytvá­řený seznam můžete samo­zřejmě modifi­kovat — nastavíte mu barvu, písmo, ikonku, při­dáte obrázky a tak podobně. No a seznam prostě sepí­šete a pub­li­kujete. Můžete si ho potom třeba poslat na vlastní (a klidně i cizí!) e-​mail, takže s ním pak můžete i poho­dlně pra­covat. Kromě toho můžete seznamy i komen­tovat. Jak své, tak ostat­ních uživa­telů.

Pakliže chcete mít nějaké sou­kromé seznamy, pro­tože ne všechno máte touhu sdí­let online, stačí nějaký vytvo­řený list pře­su­nout do privátní složky. Opět to udě­láte přímo v nasta­vení daného seznamu. Stejným způ­so­bem můžete seznamy archivovat.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte pouze svoji e-​mailovou adresu a pak už jen kliknete na regis­trační odkaz, který vám na zadanou adresu při­jde. Pak už jen stačí vyplnit pře­zdívku, kte­rou chcete v nástroji pou­žívat a heslo pro vaše při­hlašování.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma, můžete sezna­movat, co hlava ráčí.

Lis­tography v bodech

  • tvo­řítko seznamů
  • pomáhá v roz­ho­dování a tří­dění myšlenek
  • možnost snadného sdí­lení a také sle­dování ostat­ních uživatelů
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Lis­tography
WWW http://​lis​tography​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy