Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

tr​.im

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Malé a milé zkra­covátko vašich odkazů. Funguje to naprosto jedno­duše — vložíte URL adresu, kte­rou chcete zkrá­tit a tr​.im vám ji pokrátí na sne­si­telnou délku. Nejenže se pak lépe sdílí, ale také to vypadá vizuálně daleko lépe, pro čtenáře je to pří­jem­nější a vy navíc vypa­dáte jako profesionál!

K čemu tr​.im je a na co jej můžete pou­žít?
tr​.im je bez­platný online nástroj, který slouží ke zkra­cování odkazů. Pakliže máte velmi dlouhý odkaz, který chcete někomu poslat, je vhodné ho před­tím zkrá­tit přes nějaké zkra­covátko. Uspo­říte tím hro­madu místa a svoji zprávu zpře­hledníte.

Takto zkrá­cený odkaz můžete posí­lat v e-​mailech (kde je to více než žádané), v pří­spěv­cích na soci­álních sítích nebo i v cha­tova­cích místnos­tech. Zkrátka už nebu­dete nikoho pohoršovat odkazem na 4 řádky, který obsahuje samá pro­centa a čísla.

tr​.im: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je jedno­du­chá jako nalévání kávy do šálku. Prostě při­jdete a do velkého pole napí­šete (nebo pomocí kopí­rování vložíte) URL adresu, kte­rou chcete zkrá­tit. Po kliknutí na tla­čítko „trim“ se vám zkrá­cený odkaz objeví pod tímto tla­čít­kem. Vy stisknete „copy“ a jste při­pra­veni adresu vklá­dat všude, kde chcete. Další tla­čítka vám umožní okamžité sdí­lení do soci­álních sítí.

Tím končí celá magie. Nástroj bohu­žel neu­možňuje nic jako regis­traci, takže se jedná o zkra­covátko na jedno pou­žití. Vám vytvo­řené odkazy budou k dis­po­zici jen do restartu vašeho pro­hlížeče.

Regis­trace a její pod­mínky
Vůbec se regis­trovat nemu­síte. Vlastně ani žádná regis­trace umožněna není. Prostě při­jdete a můžete zkra­covat. Vámi vytvo­řené odkazy jsou v nástroji uloženy v závis­losti na vašem pro­hlížeči. Jakmile ho zavřete, odkazy kompletně ztra­títe. Dokud tak neu­dě­láte, máte k dis­po­zici všechny aktuální záložky a můžete je roze­sí­lat stále dál.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

tr​.im v bodech

  • online zkra­covátko odkazů
  • velice jedno­duché, snadné a módně transpa­rentní používání
  • zcela zdarma, bez registrace
Název tr​.im
WWW http://​tr​.im
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nee­xis­tuje
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy