Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Edocr

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte pro­fe­si­o­nální mís­tečko, kam můžete uložit svoje doku­menty tak, aby byly pří­stupné a byla u nich jedno­duché pro­pa­gace? Tak pak se vám o ně svě­tově postará Edocr!

K čemu Edocr je a na co jej můžete pou­žít?
Edocr je v základní verzi bez­platný online nástroj určený ke sdí­lení doku­mentů. Edocr slouží pře­devším jako mar­ke­tingový a pro­pa­gační nástroj, jelikož umožňuje velmi snadným způ­so­bem zpří­stup­ňovat doku­menty. Uložené doku­menty jsou vyhle­da­telné pomocí vyhle­dávačů. Velmi snadno je lze šířit a vklá­dat do webových stránek. Výho­dou je samo­zřejmě také to, že máte všechny své (firemní, pro­jek­tové) doku­menty na jednom místě a vždy pří­stupné. Mezi typicky nahrávané doku­menty patří třeba brožury, letáky, manuály, přípa­dové stu­die, výroční zprávy, cer­tifikáty a tak dále.

Edocr: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi snadná. Nahrajete doku­menty, které jsou menší než 10MB a jsou ve for­má­tech .doc, .pdf nebo .txt. V základní (bez­platné) verzi jich však můžete nahrát pouze 5. Nahrávaný doku­ment musíte pojmenovat, zařa­dit ho do katego­rie, při­dat tagy, popis a jazyk doku­mentu. Také můžete nastavit úroveň ochrany sou­kromí doku­mentu – můžou být veřejné, můžete je sdí­let třeba jen s kolegy ze stejné organizace nebo může zůstat zcela sou­kromý.

Nahraný doku­ment můžete začít sdí­let do růz­ných soci­álních sítí nebo pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek. Také můžete doku­menty komen­tovat nebo stahovat a uklá­dat do počí­tače.

Regis­trace a její pod­mínky
Abyste mohli Edocr aktivně vyu­žívat (tedy nahrávat doku­menty), musíte se regis­trovat. Zadáte pouze uživa­tel­ské jméno, e-​mail a heslo. Pokud si chcete pouze pro­hlížet cizí doku­menty, regis­trovat se nemu­síte. Po ově­ření vaší e-​mailové adresy můžete s nástro­jem začít pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi tedy můžete nahrát maxi­málně 5 doku­mentů, doku­menty sdí­let a také vytvá­řet sou­kromé doku­menty. Pla­cené verze jsou v nabídce 2. PROBUSI­NESS. Pro stojí $24 měsíčně a oproti základní verzi nabízí navíc možnost nahrát až 150 doku­mentů, lepší podporu ze strany posky­tova­tele a sta­tis­tiky pro­hlížení doku­mentů. Verze Busi­ness stojí $40 měsíčně a oproti před­cho­zím verzím nabízí možnost nahrát až 1000 doku­mentů a firemní pro­fil.

Edocr v bodech

  • platforma pro sdí­lení dokumentů
  • vhodný k mar­ke­tingo­vým a pro­pa­gačním účelům
  • doku­menty jsou vyhle­da­telné pomocí vyhledávačů
Název Edocr
WWW http://​www​.edocr​.com/
Cena Zdarma /​$24/​$40
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy