Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Streme

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Tenhle nástroj je takový mix mezi zálož­kováním (bookmarkingem) zdrojů, tvor­bou seznamů a úkolníčků. Navíc si tyto seznamy můžete tvo­řit zcela sami nebo spo­lu­pra­covat na jejich tvorbě s celým svě­tem. Budoucnost prý patří sdí­lení, takže se poho­dlně usaďte a pojďte na věc! A neza­po­meňte si k tomu při­číst výhody, které při­náší úkolníčky a seznamy obecně. Na nic neza­po­menete, ve všem budete mít pře­hled a pořá­dek. Tento zcela nový nástroj prostě při­náší samé pro­fe­si­o­nální výhody!

K čemu Streme je a na co jej můžete pou­žít?
Streme je bez­platný online nástroj, který vám umožňuje vytvá­řet seznamy. Buď děláte nor­mální seznam, který obsahuje nej­růz­nější položky z internetů (webové stránky, videa či obrázky) nebo jen prostý text. Díky tomu můžete vytvá­řet gale­rie, úkolníčky či seznamy skla­deb. Ještě musíme upo­zornit, že se jedná o velmi nový a mladý nástroj, který je ještě v plném vývinu. Proto je možné, že v době, kdy čtete tyto řádky, ještě nejsou všechny funkce pří­stupné. Za to se omlou­váme, ale mys­líme si, že je to super nástroj, o jehož exis­tenci se patří vědět!

Tvorba seznamů je, jak známo, zdravá věc. Nejenže takto můžete poho­dlně (a bez regis­trace) sdí­let s celým svě­tem seznam svých oblí­bených dýňových receptů, ale můžete i celému světu dovo­lit, aby vám na něj při­dával své oblí­bené dýňové recepty (samo­zřejmě pánem seznamu jste vy, takže nechutné recepty můžete okamžitě smazat, pro­tože na vašem seznamu nemají místo). Dále můžete nástroj pou­žít i pro své stu­dium a vytvá­řet seznam uži­tečných stu­dijních odkazů. Vyu­žití se meze nekla­dou. Navíc obrázky a videa můžete zob­razovat (a pře­hrávat) rovnou v seznamu, nemu­síte ani cho­dit na další stránku.

Streme: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je úplně jedno­du­chá. Pokud se nechcete regis­trovat, nahoře vlevo vyplníte něja­kou svoji dočasnou pře­zdívku, aby bylo vidět, kdo na seznam vlo­žil položku. Vpravo pak můžete začít svůj seznam tvo­řit. Nějak ho pojmenujete a vložíte první položku — může to být prostý text, odkaz na video, obrázek nebo webovou stránku. Nástroj pozná, co jste mu to vlastně dali a podle toho vytvoří náhled. Jednot­livé sezna­mové položky je možno i komen­tovat.

Jakmile jste se sezna­mem hotoví, kliknete na sdí­lecí tla­čítko, které se nachází hned vedle názvu seznamu. Zde vybe­rete, jestli se jedná o seznam, který je jen váš a nikdo vám tam nemá co při­dávat položky, nebo zda chcete na jeho tvorbě spo­lu­pra­covat s celým svě­tem. V závis­losti na tom je vám vygene­rována URL adresa, kte­rou můžete rovnou sdí­let nejen do soci­álních sítí. Také můžete vložit e-​mailové adresy svých kama­rádů a odkaz na tento seznam jim při­stane v jejich schrán­kách.

Regis­trace a její pod­mínky
Vůbec se regis­trovat nemu­síte. Nástroj vám umožňuje vytvá­řet seznamy i jen tak, bez regis­trace. Pokud však chcete mít k dis­po­zici kompletní správu všeho, co jste v nástroji vytvo­řili, je vhodné pro­ce­sem regis­trování pro­jít. Buď se můžete při­hlá­sit pomocí Face­booku, Twit­teru, Gmailu nebo Githubu (pokud máte u některé z těchto slu­žeb účet) a nebo pou­ži­jete kla­sickou regis­traci pomocí svého e-​mailu, jména a hesla. A je hotovo, neče­káte na žádný ově­řovací e-​mail, můžete s nástro­jem rovnou začít pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Streme v bodech

  • tvo­řítko snadno sdí­li­telných seznamů
  • seznamy můžete tvo­řit sami nebo s pomocí dalších osob
  • vytvá­řejte gale­rie, seznamy písní k posle­chu, úkolníčky nebo totální mixy vše­možných odkazů
  • zcela zdarma a bez nutné registrace
Název Streme
WWW http://​streme​.co/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy