Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Blogvio

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Ozvláštněte svoje webové stránky! Vložte do nich dooprav­dicky pro­fe­si­o­nální widgety. Ty vám umožní pre­zen­tovat návštěvníkům stránek vaše obrázky, hudbu i videa neokou­kanými způ­soby. Díky tomuhle nástroji prostě zase zazáříte.

K čemu Blogvio je a na co jej můžete pou­žít?
Blogvio je bez­platný online nástroj, který vám umožňuje vytvá­řet widgety. Widget je taková mini­aplikace se spe­cifickou funkcí, kte­rou si můžete vložit do svých webových stránek. Zde se jedná například o gale­rii obrázků (či různá zají­mavá zob­razování obrázků), pře­hrávače videí s něja­kými při­danými funk­cemi nebo pře­hrávače audia. Pokud jste tedy una­vení kla­sickými možnostmi, jak na svých strán­kách pre­zen­tovat mul­ti­mé­dia, je tenhle nástroj jak stvo­řený právě pro vás.

Z nabídky widgetů si prostě zvo­líte, jaký obsah chcete pre­zen­tovat. Poté si pohrajete s vizuální stránkou widgetu (neboť tu funkční má na sta­rosti nástroj sám) a dodáte obsah. Nahrajete obrázky, hudbu nebo video. A tím je to hotové. Jen si okopí­rujete kus vygene­rovaného HTML kódu, který do svých stránek vložíte. Obrov­ským plu­sem nástroje jsou i velmi podrobné sta­tis­tiky zob­razení widgetu návštěvníky vašich stránek a jejich inter­akce s ním.

Blogvio: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je úplně snadná, jelikož o funkčnost widgetu se stará nástroj. Vy si jen vybí­ráte, jak to má celé vypa­dat a dodáváte obsah, který bude zob­razován. Po při­hlá­šení tedy kliknete na tla­čítko „widgets“ v horním menu. Dále zvo­líte, jaký obsah má widget zpro­střed­kovávat návštěvníkům vašich stránek — obrázky, video, audio nebo uti­litky. V dalším kroku si již vybí­ráte podle funkčnosti. Například typ fotogale­rie nebo pře­hrávače videa. Po potvrzení výběru si widget upravíte dle svých před­stav (barvy a nej­růz­nější spe­cifická nasta­vení pro daný widget).

V posledním kroku musíte dodat vlastní obsah. Buď přímo URL adre­sou, na které se nachází nebo vyu­ži­tím nějaké další online služby (Drop­box nebo Face­book). Tím je v pod­statě hotovo. Widget ještě nějak pojmenujete, abyste měli šanci se v nich dobře ori­en­tovat a výsle­dek své činnosti uložíte. Následně si můžete okopí­rovat kus kódu, který vložíte do svých stránek na místo, na kte­rém se má vámi vytvo­řený widget zob­razovat. V nástroji také u kaž­dého widgetu vidíte jeho sta­tis­tiky — tedy jak s ním návštěvníci vašich stránek inter­a­gují a přes jaká zařízení k němu při­stu­pují.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je nutnou pod­mínkou práce s nástro­jem. Buď se při­hlá­síte pomocí svého Face­book nebo Google účtu a nebo zadáte svoji e-​mailovou adresu. Následně zadáte heslo, kte­rým se budete při­hlašovat a také adresu svých webových stránek, kam máte v plánu widgety vklá­dat. Zároveň vám byl ode­slán e-​mail s odkazem, na který musíte kliknout, aby byla vaše regis­trace opravdu kompletní.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Blogvio v bodech

  • tvo­řítko widgetů
  • pro obrázky, hudbu i video
  • jedno­du­chá tvorba, velké množ­ství nej­růz­nějších úprav widgetů
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Blogvio
WWW http://​blogvio​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy