Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Empressr

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Empressr je další z řady online nástrojů, které tvoří pre­zen­tace. Je však opravdu plno­hodnotnou náhražkou velkých komerčních pro­gramů pro tvorbu prezentací.

K čemu Empressr je a na co jej můžete pou­žít?
Empressr je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě pre­zen­tací.

Empressr: pra­covní pro­středí a práce v něm
Novou pre­zen­taci vytvo­říte stisknu­tím oranžového tla­čítka „Cre­ate New“. Prvním krokem je výběr začátku tvorby nové pre­zen­tace. Můžete zvo­lit „kla­sický start“ s bílou stránkou, můžete nahrát něja­kou již exis­tu­jící PowerPoin­tovou pre­zen­taci nebo můžete pouze nahrát něko­lik obrázků najednou a vytvo­řit tak „Empressr Expres“ – tedy velmi rychle udě­lanou obráz­kovou pre­zen­taci. Tu můžete samo­zřejmě dále edi­tovat.

Edi­tor nabízí obrov­ské množ­ství úprav/​tvorby pre­zen­tace a jejího nasta­vení. Velkou výho­dou je knihovna médií. Do té můžete nahrávat vlastní obrázky, audia, videa i ani­mace a poté s nimi v pre­zen­taci pra­covat.

Podpo­rované for­máty jsou:

  • Obrázek: JPG, GIF, BMPPNG
  • Audio: MP3
  • Video: MOV, FLVAVI
  • Ani­mace: SWF

Velikost jednoho sou­boru je však ome­zena na 10MB. Důvo­dem je i rych­lejší načí­tání pre­zen­tace.

Když pre­zen­taci vytvo­říte, můžete se roz­hodnout, zdali bude sou­kromá nebo veřejná. Sou­kro­mou pre­zen­taci mohou pro­hlížet pouze ti, kteří znají její URL adresu nebo ti, co navštíví webové stránky, kde je pre­zen­tace vložena. Sou­kro­mou pre­zen­taci je možné chránit i hes­lem. Veřejná pre­zen­tace je dohle­da­telná na strán­kách Empressr a může si ji pro­hlédnout každý. U pre­zen­tací je také zob­razován počet shlédnutí, počet hlasů od uživa­telů a také komen­táře. Z toho plyne, že můžete pre­zen­tace komen­tovat a hla­sovat.

Vlastní pre­zen­tování takto vytvo­řené pre­zen­tace pro­bíhá přímo v nástroji, není možné pre­zen­taci stáh­nout a uložit do počí­tače. To je tro­chu omezu­jící, jelikož i během pre­zen­tování musíte mít pří­stup k internetu.

Empressr umožňuje pre­zen­taci také rovnou sdí­let do obrov­ského množ­ství růz­ných soci­álních sítí (například MySpace, Twit­ter, Face­book, Fri­end­ster, Orkut, Bebo a spousty dalších). Také je auto­ma­ticky gene­rován kus kódu, který slouží pro vložení pre­zen­tace do webových stránek.

Nevý­hodu nástroje mohou někteří uživa­telé vidět v tom, že edi­tor pro tvorbu pre­zen­tací je vytvo­řen v Adobe Flash.

Regis­trace a její pod­mínky
K pou­žívání nástroje je nutná regis­trace. V regis­traci zadáváte uživa­tel­ské jméno, své pravé jméno, e-​mail a heslo.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Empressr je zcela zdarma.


Empressr v bodech

  • online tvo­řítko prezentací
  • zcela zdarma
  • možnost pre­zen­taci poho­dlně sdílet
Název Empressr
WWW http://​www​.empressr​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy