Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Figment

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte hezký nástroj, který vám umožní pub­li­kovat vaše lite­rární díla? Hle­dáte soci­ální síť pro spi­sova­tele a milovníky čtení? Fig­ment! Fig­ment je odpověď!

K čemu Fig­ment je a na co jej můžete pou­žít?
Fig­ment je soci­ální síť určená pro spi­sova­tele a čtenáře. Umožňuje sdí­let vaše lite­rární díla, číst si práce ostat­ních, nacházet nové autory a být s nimi v kon­taktu. V České repub­lice zatím není Fig­ment moc rozší­řený, nicméně v češtině samo­zřejmě pub­li­kovat můžete.

Fig­ment: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pokud chcete pub­li­kovat svá vlastní díla, jedno­duše ve svém pro­filu kliknete na tla­čítko „write some­thing new“, zadáte název nového díla a můžete začít psát. Prů­běžně můžete uklá­dat, dívat se do náhledu, jak vaše dílo pro­za­tím vypadá, při­dávat nové a nové kapi­toly. Dále můžete upravovat název, při­dávat tagy (klí­čová slova), žánry a při­psat krátký popis vašeho díla.

Máte možnost vybrat si design stránek a obalu vašeho díla. Pokud se vám nic v nabídce nelíbí, můžete nahrát vlastní obrázek obalu. Jakmile jste s psaním hotovi, dílo pub­li­kujete. Poté ho lze poho­dlně sdí­let do soci­álních sítí a pro­pa­go­vat ho.

Také můžete per­so­na­lizovat svůj pro­fil a hle­dat známé, přá­tele a další osoby, které vás zají­mají. Ty pak začít sle­dovat a zís­kávat tak vždy čerstvé infor­mace o jejich pub­li­kační činnosti.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trace je velmi rychlá – zadáte své jméno, e-​mail, heslo, datum naro­zení a pokud chcete, tak i pohlaví. Musíte vyčkat na potvrzu­jící e-​mail a poté již můžete začít nástroj pou­žívat. Při­hlá­sit se také můžete pomocí soci­ální sítě Twit­ter nebo Face­book.

Komu je nástroj určen?
Všem, kteří rádi píšou a chtějí se o svá lite­rární díla podě­lit s ostat­ními. A samo­zřejmě také těm, kteří chtějí číst a objevovat nové spi­sova­tele.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Fig­ment je zcela zdarma.

Fig­ment v bodech

  • soci­ální síť pro spi­sova­tele a čtenáře
  • zcela zdarma
  • umožňuje pub­li­kovat vlastní díla a pro­pa­go­vat je
Název Fig­ment
WWW http://​fig​ment​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy