Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

FlipSnack

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete si z PDF sou­boru rychle a snadno vytvo­řit vizuálně pří­jemnou online knihu, kte­rou můžete pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do růz­ných webových stránek a jedno­duše ji sdí­let? Pak vyzkou­šejte FlipSnack! Je to přesně to, co hledáte!

K čemu FlipSnack je a na co jej můžete pou­žít?
FlipSnack je bez­platný online nástroj, který PDF sou­bory vizuálně pře­tvoří v online dostupné knihy vytvo­řené v Adobe Flash.

FlipSnack: pra­covní pro­středí a práce v něm
Okamžitě po při­hlá­šení můžete začít vytvá­řet knihy z PDF sou­borů. A to buď jejich přímým nahráním odněkud z vašeho počí­tače nebo pomocí url adresy.

V dalším kroku vybe­rete, jak má výsledná kniha vypa­dat – například, jaký typ vazby má mít, jakou má mít barvu desek, její roz­měry nebo třeba i to, zdali se mají listy při pro­hlížení otá­čet samy od sebe v urči­tém intervalu nebo pouze po kliknutí.

V posledním kroku zís­káte URL adresu, kde je vytvo­řená kniha umís­těna a dále kódy, pomocí kte­rých knihu snadno umís­títe na různé webové stránky.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání nástroje se musíte regis­trovat. Do regis­trace zadáváte své jméno, e-​mail a heslo. Můžete se také při­hlá­sit pomocí soci­ální sítě Face­book, Twit­ter a dalších.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma, bohu­žel se pak ale na vytvo­řené knize nachází vodo­znak, který je odstraněn v pla­cené verzi. Další výho­dou pla­cené verze je možnost stažení knihy a jejího uložení do počí­tače. Tuto výhodu zís­káte u každé knihy za 10 bodů. Body se kupují za reálné peníze, konkrétně za $1 za bod. Také si můžete za $14 zapla­tit VIP člen­ství a tím i neo­me­zené množ­ství bodů k čerpání.

FlipSnack v bodech

  • vytvoří vizuálně poutavou online knihu
  • sdí­lení dokumentů
  • možnost vklá­dat ji do webových stránek a poho­dlně sdílet
Název FlipSnack
WWW http://​www​.flipsnack​.com/
Cena Zdarma /​$14
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy