Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Glogster

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Glogs­ter umožňuje vytvo­řit super postery, letáčky, pla­kátky… poměrně pro­fe­si­o­nálně, hodně poho­dlně a velmi rychle!

K čemu Glogs­ter je a na co jej můžete pou­žít?
Glogs­ter je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě posterů či růz­ných letáčků, které jsou ozna­čované jako „glogy“.

Glogs­ter: pra­covní pro­středí a práce v něm
„Glogy” se tvoří ve velmi jedno­duchém edi­toru. Dostanete plo­chu, kte­rou můžete zaplnit růz­nými obrázky, zvuky, videi, texty a grafi­kami — vše podle vašeho vlast­ního výběru. Značnou část kre­a­tivního mate­ri­álu (pře­devším různé grafiky) edi­tor již obsahuje a není tedy nutné mít coko­liv předpři­pra­veného. Pokud však nebu­dete s nabídkou spoko­jeni, jedno­duše si nahrajete vlastní. Obrázky, zvuky i videa můžete nahrávat buď přímo ze svého počí­tače nebo z něja­kého webu tím, že vložíte URL adresu umís­tění daného prvku. Všechny vložené prvky je pak možno dále edi­tovat (měnit jejich umís­tění nebo velikost).

Vytvo­řený „glog“ můžete nechat sou­kromý (tedy mohou si ho pro­hlédnout pouze uživa­telé, kteří znají přímý odkaz) nebo veřejný. U kaž­dého „glogu“ je také malá sta­tis­tika – kolik lidí si jej pro­hlédlo a kolik ho ozna­čilo jako „favo­rite“. K dis­po­zici je také URL adresa „glogu“ a jedno­duchý kód, pomocí kte­rého můžete „glog“ vklá­dat do webových stránek.

Glogs­ter je zároveň soci­ální sítí. Regis­trací totiž zís­káte vlastní pro­fil, který si můžete dále per­so­na­lizovat. Můžete nahrát vlastní ava­tar a s ostat­ními uživa­teli sdí­let sta­tusy a pře­devším vytvo­řené „glogy“. Můžete se přá­te­lit se svými kama­rády a zná­mými nebo pouze sle­dovat činnost uživa­telů, kteří vás něčím zaujali (bez nutnosti posí­lat jim žádost o přá­tel­ství). Také můžete pro­hlížet, hodno­tit a komen­tovat „glogy“ ostat­ních uživa­telů nebo je i sdí­let. Za aktivitu na strán­kách zís­káváte „G“ body — například za vytvo­řený „glog“, za jeho shlédnutí, za kaž­do­denní při­hlá­šení nebo za pozvání přá­tel, kteří se na Glogs­teru regis­trují.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. Při regis­traci musíte zadat své při­hlašovací jméno, heslo, e-​mail, datum naro­zení, pohlaví, jméno a stát.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Glogs­ter v bodech

  • online tvorba inter­ak­tivních letáčků
  • zcela zdarma
  • soci­ální síť
Název Glogs­ter
WWW http://​www​.glogs​ter​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy