Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Stripgenerator

(4 — hla­sovalo uživatelů)

Máte nápad na skvělý strip nebo komiks, ale chybí vám čas, pro­stor nebo schopnost malovat či kres­lit? Pak je tu právě pro vás Stripgene­ra­tor! Je to online nástroj, který umožňuje ve velmi krát­kém čase vytvo­řit komiks či strip přesně podle vašeho přání!


K čemu Stripgene­ra­tor je a na co jej můžete pou­žít?
Stripgene­ra­tor je bez­platný online nástroj, který slouží pro vytvá­ření stripů nebo komiksů. Ty pak můžete vyu­žít třeba k pro­pa­gaci, k tvorbě jedno­duchých návodů a upo­zornění, které jsou zároveň pro čtenáře zábavné. Nebo se prostě jen necháte uná­šet vlastní kre­a­tivi­tou.

Stripgene­ra­tor: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nemusí to tak vypa­dat, ale vytvo­řit vlastní strip, který vypadá pro­fe­si­o­nálně, je docela jedno­duché. Samotný edi­tor pro tvorbu je vytvo­řený v Adobe Flash, stařší počí­tače se slabým hard­warem tedy můžou pra­covat v pro­středí poma­leji.

Jak tedy vytvo­říte samotný strip? Nejdříve si vybe­rete roz­ložení svého stripu – od pouhého jednoho okénka až po celou stránku. Pokud si nevy­be­rete z před­defi­novaných možností, jedno­duše si navrh­nete vlastní. Poté se dostáváte do další fáze – vybí­rání postav. Nabídka je opravdu velmi pes­trá a bohatá. Stejným způ­so­bem jako postavy si zvo­líte i objekty, opět z roz­sáhlé nabídky, které ve vašem dílku budou účinkovat. Postavy i objekty máte samo­zřejmě nadále možnost edi­tovat – můžete je různě zvětšovat, zmenšovat, natahovat nebo naklánět.

Dalším krokem je při­dání bub­lin s tex­tem. Stripgene­ra­tor nabízí i možnost češtiny, takže háčky a čárky zde nedě­lají pro­blémy. Pokud tvo­říte stripy čast­ěji, je výhodné si často pou­žívané postavy a objekty uklá­dat do takzvané „knihovny”. Ušet­říte si tak do budoucna čas strá­vený hlednáním. Takto vytvo­řené „knihovny” také můžete sdí­let se svými přá­teli a pokud pat­říte mezi náročnější uživa­tele, můžete pou­žít téma­tické balíčky, které Vám umožní vytvá­řet ještě roz­mani­tější stripy. Bohu­žel téma­tické balíčky jsou již pla­cené a je tedy nutné je zakou­pit.

Jakmile máte strip hotový, napo­sledy jej zkon­t­ro­lujete, vybe­rete, v jakém jazyce je napsaný. Dále zvo­líte jestli bude sou­kromý, tedy pouze pro Vás nebo zda bude pří­stupný všem, čímž celou tvorbu završíte. Strip pak můžete poho­dlně sdí­let do růz­ných soci­álních sítí nebo ho pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek. Vygene­rována je také URL adresa, na které je obrázek přímo umís­těn a to ve for­mátu PNG.

Za aktivitu na Stripgene­ra­toru můžete zís­kávat i různá ocenění. A to nejen za časté vytvá­ření stripů – dále například za hodno­cení stripů jiných uživa­telů, za zís­kání urči­tého počtu přá­tel nebo za určitý počet návštěv svého pro­filu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pokud si chcete vytvo­řit jedno­rázově strip, regis­trovat se vůbec nemu­síte. Hned na hlavní straně můžete začít tvo­řit. Jestliže máte v úmyslu pou­žívat Stripgene­ra­tor čast­ěji a chcete mít vlastní pro­fil, který umožní pří­stup ke všem dříve vytvo­řeným komik­sům, regis­trovat se musíte.

Do regis­trace zadáváte pře­zdívku, e-​mail, heslo a pokud potvr­díte, že jste starší 18 let, bude vám ukázán veš­kerý obsah. Pro aktivaci svého účtu ještě musíte kliknout na ově­řovací odkaz, který vám při­jde na zadanou e-​mailovou adresu. Při­hlá­sit se můžete také pomocí soci­ální sítě Face­book.

Komu je Stripgene­ra­tor určen?
Jak již bylo zmíněno, Stripgene­rá­tor se kromě pro­je­vení vlastní kre­a­tivity hodí také k výuce — například k tvorbě jedno­duchých a zábavných návodů.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Stripgene­ra­tor je zcela zdarma. Nabízí však možnost dokou­pit si více růz­ných grafických prvků, pokud vám nestačí již tak dost bohatá nabídka nebo poža­dujete něco speciálního.

Stripgene­ra­tor v bodech

  • Stripgene­ra­tor umožňuje vytvo­řit pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící stripy a komixy
  • velké množ­ství objektů a postav
  • možnost češtiny
  • nemožnost pří­mého stažení a uložení stripu do počí­tače, musí se postu­po­vat přes vygene­rovanou URL adresu
  • pro tvorbu stripu není nutná registrace
Název Stripgene­ra­tor
WWW http://​stripgene​ra​tor​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy