Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Linkasa

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Doda­tečná edi­tace odkazu? Náhle­dová stránka cílové URL adresy? Linkasa je pří­jemné a snadno pou­ži­telné zkra­covátko URL adres, které právě těmito funk­cemi disponuje.

K čemu Linkasa je a na co jej můžete pou­žít?
Linkasa je bez­platný online nástroj, který slouží pro zkra­cování URL adres. Kromě zkra­cování umí i vytvo­řit náhled odkazované adresy, takže se nikdy nedo­stanete tam, kam nechcete.

Linkasa: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žití Linkasy je velmi jedno­duché — na úvodní stránce zadáte URL adresu, kte­rou chcete zkrá­tit a kliknete na modré tla­čítko „GO“.

Poté již můžete zkrá­cenou adresu jedno­duše vklá­dat do mailů, na různá fóra nebo ji posí­lat přá­te­lům a zná­mým.

Častým pro­blé­mem zkrá­cených odkazů je, že uživa­tel mnohdy neví, kam ho odkaz dovede. Pokud uživa­tel klikne na takto vámi vytvo­řenou (zkrá­cenou) URL adresu, nedo­stane se přímo na původní adresu (tedy adresu před zkrá­cením), ale pouze na stránku s jejím náhle­dem. Tato možnost umožní uživa­teli vyva­rovat se návštěvy nechtěné stránky. Dále Linkasa umožňuje zkrá­cenou verzi odkazu upravovat tak, aby se vám více líbila a byla smys­lu­plná (jinak je zkrá­cená adresa tvo­řena pouze náhodnými znaky).

Při­daná hodnota nástroje Linkasa spo­čívá také v tom, že udává sta­tis­tiky komprese zadané URL adresy (tedy kolik znaků měla původní URL adresa, kolik má nově vytvo­řená a kompresi v pro­cen­tech).

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žití není nutná žádná regis­trace.

V čem je nástroj jiný, než jemu podobné nástroje?
Zkra­covátko nejdříve vytvoří náhled odkazované adresy, takže vždy víte, kam jdete. Navíc udává sta­tis­tiky komprese zadané URL adresy.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Linkasa v bodech

  • zkra­covátko dlouhých a nevzhledných URL adres
  • možnost zkrá­cenou verzi upravit
  • gene­ruje náhled odkazované stránky
  • ukazuje sta­tis­tiku komprese URL adresy
Název Linkasa
WWW http://​www​.linkasa​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy