Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Projeqt

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­jeqt je unikátní nástroj, který umožňuje tvorbu netra­dičních pre­zen­tací. A to pomocí vytvá­ření jednot­livých slidů a jejich růz­ného řazení a seskupování.

K čemu Pro­jeqt je a na co jej můžete pou­žít?
Pro­jeqt je kre­a­tivní platforma určená pro sto­ry­tel­ling a tvorbu pre­zen­tací. Pro­jeqt není jen oby­čejné tvo­řítko pre­zen­tací. Umí totiž dyna­micky kom­bi­novat různé zdroje obsahu – text, videa, obrázky, fotky, Tweety, RSS kanály, hudbu nebo mapy.

Proto je myš­lenka, že budou vaše pre­zen­tace ještě někdy v budoucnu někoho nudit, naprosto nere­álná. Před vlastní tvor­bou pre­zen­tace je dobré vědět, že Pro­jeqt nefunguje jako kla­sické nástroje pro tvorbu pre­zen­tací. Nevy­tvá­říte totiž jednot­livé pre­zen­tace oddě­leně, ale dohro­mady.

Pro­jeqt: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pro­jeqt nabízí buď vytvo­ření „kla­sického slidu“ nebo „stacku“. „Stack“ je nový balí­ček „slidů“. Na vašem pro­filu to pak vypadá tak, že jsou za sebou zob­razeny jednot­livé „slidy“ a „stacky“, které jsou pro­hlíženy v řadě za sebou, při­čemž „stacky“ je možné zase dále roz­kliknout na řadu „stacků“ a „slidů“. Celý váš pro­fil je tedy jedna velká pre­zen­tace dohro­mady. Pokud chcete pre­zen­tovat jedno téma, je nej­lépe udě­lat mu vlastní „stack“ a poté se věnovat jen jemu.

Tvorba vlastní pre­zen­tace začíná vytvo­řením nového balíčku („stacku“) nebo rovnou nahráním obsahu („slidu“). Do balíčku („stacku“) můžete pak nahrávat „slidy“ nebo další „stacky“. „Stacky“ totiž umožňují tvorbu struktury.

Vytvo­ření nového balíčku („stacku“) pro­bíhá tak, že mu nahrajete nějaký náhle­dový obrázek a pojmenujete ho. Pokud chcete nahrávat nové „slidy“, jedno­duše kliknete na „add con­cent here“ a otevře se vám nové okno, ve kte­rém je možné začít nahrávat.

Můžete nahrávat obrázky (z počí­tače i pomocí URL adresy), vklá­dat text, videa z Youtube a Vimea, Tweety (buď pomocí uživa­tel­ského jména, hash­tagu nebo vlast­ního vyhle­dávání), RSS kanál, hudbu ze služby Soundcloud, a Google mapy. Každý takto vytvo­řený „slide“ musíte pojmenovat a můžete k němu dodat tagy.

Jakmile máte takto uložen vše­chen mate­riál, který chcete pro svoji pre­zen­taci pou­žít, jste v pod­statě na konci práce. Ještě můžete jednot­livé obdélníčky s obsahem („slidy“ i „stacky“) přesklá­dat tak, aby to odpo­ví­dalo vašim před­stavám. Kliknete na tla­čítko „Pub­lish all“ nebo si u jednot­livých oken s obsahem pub­li­kování ručně vybe­rete. Celé! Na vašem pro­filu se poté zob­razuje vše, co jste pub­li­kovali. Dohro­mady.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Zadáváte jméno, e-​mail a heslo. Po regis­traci se ihned dostáváte na svůj pro­fil, který si můžete různě per­so­na­lizovat. Jedná se pře­devším o vizuální úpravy, tedy jak bude vypa­dat váš účet: vybrání stylu, nahrání vlast­ního loga, pozadí, iko­nek, pozměnění URL adresy vašeho pro­filu a také nasta­vení sou­kromí.

V čem je Pro­jeqt jiný, než jemu podobné nástroje?
Pro­jeqt netvoří jednot­livé pre­zen­tace oddě­leně, jak tomu je u takových nástrojů obvyklé, ale dohro­mady. Dá se tedy skvěle vyu­žít i jako nástroj pro sto­ry­tel­ling.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Pro­jeqt v bodech

  • tvorba vizuálně zají­mavých prezentací
  • možnost vyu­žívat nástroj pro storytelling
  • zcela zdarma
  • import tweetů, RSS kanálů, hudby či map
Název Pro­jeqt
WWW http://​pro​jeqt​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy