Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Pre​sent​.me

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Více konfe­rencí v jeden den, kde chcete předná­šet? Nechcete nikoho ochu­dit o svá moudra, názory a famózní řeč? Tak jste právě našli nástroj, který to vyřeší za vás! Poskytne vám místo, kam můžete nahrát svoji pre­zen­taci včetně komen­táře tak, aby již nebyla vyloženě nutná vaše pří­tom­nost při jejím prohlížení.

K čemu Pre​sent​.me je a na co jej můžete pou­žít?
Pre​sent​.me je v základní verzi bez­platný online nástroj, jež slouží ke sdí­lení pre­zen­tací, které je možno obo­ha­tit o vlastní videoko­men­tář. Pre­zen­tace tak zís­kává pro vaše pub­likum nový roz­měr, jelikož nejsou ochu­zeni o váš přednes a poznámky.

Nahrávat můžete pouze pre­zen­taci (kte­rou můžete následně obo­ha­tit o video či audio komen­táře) nebo pouze video z vaší přednášky!


Pre​sent​.me: pra­covní pro­středí a práce v něm
V prvním kroku si zvo­líte, zda budete nahrávat pouze samotnou pre­zen­taci nebo pre­zen­taci, kte­rou máte v plánu obo­ha­tit o video nebo audio komen­tář, který v násle­du­jí­cím kroku nahrajete. Můžete nahrávat i pouze video (nebo audio i video komen­táře za svého počí­tače), ale bohu­žel až v pla­cených verzích.

Nejprve velmi snadno nahrajete již hotovou pre­zen­taci (podpo­rované for­máty nahrávaných pre­zen­tací jsou PPT, PPTX, PDF nebo Google Docs). Po nahrání pre­zen­tace můžete začít s nahráváním komen­táře. K tomu je nutné mít funkční webka­meru a/​nebo mik­rofon. Vše pro­bíhá přímo v pro­hlížeči, takže není nutné coko­liv instalovat. Jakmile jste s výsledkem spoko­jení, uložíte nahrávku a v posledním kroku pre­zen­taci pojmenujete, při­dáte tagy, popis, zařa­díte ji do některé z mnoha předpři­pra­vených katego­rií, nastavíte licenční pod­mínky a určíte, zda je pre­zen­tace sou­kromá či veřejná. Poté už vás nic nebude zdržovat a můžete výsle­dek své práce sdí­let nebo pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
K vyu­žívání je nutná regis­trace. Musíte zadat své jméno, e-​mail, heslo a pře­zdívku. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Face­book nebo Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
K dis­po­zici jsou celkem 4 pla­cené verze. Z toho 3 jsou určeny pro jednot­livce a 1 pro týmy. První verze pro jednot­livce je zdarma. Nahrát můžete pouze 3 pre­zen­tace měsíčně. Velikost pro­storu je pouhých 50MB a jen jednu pre­zen­taci můžete mít sou­kro­mou (tedy bude pří­stupná jen lidem, které sami určíte). Nahrání komen­táře je ome­zeno na 15 minut. Další verzí pro jednot­livce je verze PLUS ($9 za měsíc), která vás nechá měsíčně nahrát až 30 pre­zen­tací. Cel­kový pro­stor je navýšen na 400MB a můžete mít až 30 sou­kro­mých pre­zen­tací. Délka vámi nahraného komen­táře může být až 60 minut. Také můžete nahrávat videa i audia přímo ze svého počí­tače a nemu­síte je tvo­řit v Pre​sent​.me.

Poslední pla­cenou verzí pro jednot­livce je PRO ($39 za měsíc), která při­náší stejné výhody jako verze PLUS, avšak již nijak neo­mezuje počet nahraných nebo sou­kro­mých pre­zen­tací. Verze pro týmy ($49 za měsíc) je určena pro 5 a více uživa­telů a kromě výhod, které jsou totožné jako u verze PRO nabízí i možnost pro­vozu na vlastní doméně a pokro­čilé šifrování.

Pre​sent​.me v bodech

  • online úložiště pre­zen­tací a videí
  • možnost nahranou pre­zen­taci obo­ha­tit o vlastní videokomentář
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Pre​sent​.me
WWW http://​pre​sent​.me/
Cena Zdarma /​$9/​$39/​$49
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy