Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Paper​.li

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vydávat vlastní noviny nebo jen najít způ­sob, jak utří­dit množ­ství obsahu, které vás na soci­álních sítích obklopuje? Vyzkou­šejte Paper​.li. Splní vám obě přání.

K čemu Paper​.li je a na co jej můžete pou­žít?
Paper​.li je bez­platný online nástroj, který vám vytvoří online noviny, jejichž obsah je založen na vašich soci­álních sítích.

Každý den sdílí lidé na soci­álních sítích velké množ­ství obsahu. Toto množ­ství je mnohdy tak velké, že ztrá­címe pře­hled.

Paper​.li umožňuje nový způ­sob organizace obsahu soci­álních sítí, který je navíc zábavný a pří­jemný. Paper​.li umožňuje dát obsahu smysl, nějak ho utří­dit, zpro­střed­kovat a opět sdí­let.

Paper​.li: pra­covní pro­středí a práce v něm
Funguje to tak, že se nejdříve musíte pomocí soci­ální sítě při­hlá­sit (buď pomocí Twit­teru nebo Face­booku) a pak nástroji dovo­lit, aby vaše noviny vytvo­řil. Noviny jsou tvo­řeny články, blogo­vými pří­spěvky, videi, obrázky a dalším obsahem, který je sdí­len na Twit­teru a Face­booku.

Pokud chcete vlastní noviny vytvo­řit, jedno­duše kliknete na „Start your paper“. Poté noviny pojmenujete a pak snadno vybe­rete odkud má být brán jejich obsah. Pokud ho chcete ode­bí­rat z Twit­teru, můžete při­dávat jednot­livé uživa­tele (zají­mavé osoby, které sle­dujete), listy, hash­tagy nebo vyhle­dávat různá slova. Pokud chcete pou­žívat obsah z Face­booku, opět to můžete udě­lat pomocí vyhle­dávaní něja­kých slov. Dále můžete při­dávat RSS kanály, uživa­tele soci­ální sítě Google+ a samo­zřejmě na této soci­ální síti také vyhle­dávat určitá slova.

Paper​.li vás nechá vybrat témata, která se budou ve vašich novi­nách objevovat. Jedná se například o umění, poli­tiku, vědu, tech­no­logii, spo­lečnost, zdraví, sport a tak dále. Poté již noviny vytvo­říte.

V nasta­vení novin můžete ještě změnit obnovovací frek­venci (denní, ráno a večer, týdenní) a jejich vizuální stránku (jako například obrázek na pozadí) a také sle­dovat sta­tis­tiky pro­hlížení.

Hotové noviny pak můžete sdí­let do soci­álních sítí nebo je pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se při­hlá­sit pomocí soci­ální sítě Twit­ter nebo Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Paper​.li v bodech

  • umožňuje pro­po­jit obsah ze soci­álních sítí
  • samo­statně gene­ruje online „noviny”
  • zcela zdarma
  • zají­mavý způ­sob vizualizace
Název Paper​.li
WWW http://​paper​.li/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy