Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Reel

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Reel je šikovný a snadno ovla­da­telný nástroj, který v prvé řadě umožňuje vytvo­ření pre­zen­tace. Dále vám i pomůže s jejím následným sdí­lením či vklá­daním do stránek pomocí jedno­duchého kódu.

K čemu Reel je a na co jej můžete pou­žít?
Reel je bez­platný online nástroj, který slouží k rych­lému vytvá­ření a sdí­lení pre­zen­tací. Reel však není kla­sické tvo­řítko pre­zen­tací, kde krok za krokem vytvá­říte jednot­livé slidy.

Naopak, zde pouze nahraváte obrázky nebo doku­menty (PPT, PDF nebo DOC). Dále je už jen posklá­dáte do vámi zvo­leného pořadí, aby šly správně za sebou.

Reel: pra­covní pro­středí a práce v něm
Hned na úvodní stránce uživa­tel jedno­duše nahraje sou­bor, který chce pre­zen­tovat a sdí­let. Nahrávaný sou­bor musí být doku­ment (podpo­rované for­máty jsou PPT, PDFDOC) nebo obrázek (podpo­rované for­máty jsou jpg, png a gif).

Jakmile je sou­bor nahraný, uživa­tel ho pojmenuje a přidá k němu krátký popis. Dále je auto­ma­ticky vytvo­řena unikátní URL adresa, na které je možné nahraný doku­ment nalézt. Ihned je pří­stupná také možnost sdí­lení doku­mentu na soci­álních sítích Face­book a Twit­ter.

Důležité je upo­zornit, že jakmile je pre­zen­tace jednou uložena, již ji není možné nikdy zpětně edi­tovat. Proto je nutné nejprve udě­lat všechny zamýš­lené úpravy a uložit až poté, co je celé edi­tování, nahrávání a popi­sování kompletně dokon­čeno.

Nahraný sou­bor je auto­ma­ticky roz­dě­len na jednot­livé stránky, které je možné samo­statně pojmenovat a opět k nim při­dávat popisky. Jednot­livé stránky (slidy) lze tahem myši pře­sou­vat a uspo­řá­dat je tak podle potřeby. Samo­zřejmé je, že uživa­tel nemusí nahrát jen jeden sou­bor – buď jich hned na začátku nahraje něko­lik nebo je postupně při­dává.

Po dokon­čení nahrávání a edi­tace uživa­tel celou pre­zen­taci uloží a může ji začít sdí­let pomocí vytvo­řené URL adresy nebo ji přímo na stránce spus­tit a začít pre­zen­tovat. Auto­ma­ticky je gene­rován kus kódu, pomocí kte­rého lze vytvo­řenou pre­zen­taci snadno vklá­dat do webových stránek.

Reel také ukazuje sta­tis­tiky takto vytvo­řené pre­zen­tace – uživa­telé mohou dokonce hla­sovat, který slide z celé pre­zen­tace je dle jejich názoru nej­lepší.

Regis­trace a její pod­mínky
K pou­žívání není nutná žádná regis­trace.

V čem je nástroj jiný, než jemu podobné nástroje?
Reel umožňuje vytvo­řit pre­zen­taci ve velice rych­lém čase. Takže pokud jste v časové tísni, je to ta správná volba. Je jasné, že nena­bízí tolik možností vlas­tích úprav a edi­tací.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Reel v bodech

  • online tvo­řítko prezentací
  • pomocí obrázků a jednot­livých stránek posklá­dáte prezentaci
  • možnost ke kaž­dému „okénku” při­dat komentář
Název Reel
WWW http://​www​.ree​lapp​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy