Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Slidestaxx

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Sli­destaxx je poněkud netra­dičně fungu­jící nástroj pro vytvá­ření pre­zen­tací v online pro­středí. Snadno a rychle s ním vytvo­říte poutavou pre­zen­taci, která bude sesklá­dána z jinde pub­li­kovaných materiálů.

K čemu Sli­destaxx je a na co jej můžete pou­žít?
Zdarma dostupný Sli­destaxx je online nástroj určený pro vytvá­ření pre­zen­tací, které jsou složené pouze z online mate­ri­álů. To zna­mená, že jsou posky­továny tře­tími stranami.

Pre­zen­tace je tedy tvo­řena pouze obrázky, videi nebo jinými daty, které jsou na internetu k dis­po­zici.

Sli­destaxx: pra­covní pro­středí a práce v něm
Tvorba pre­zen­tace je velmi snadná. V prvním kroku potře­bujete zadat název pre­zen­tace (ome­zen na délku 340 znaků) a nahrát náhle­dový obrázek. Po uložení těchto základních infor­mací se můžete začít věnovat obsahu vaší pre­zen­tace.

Bohu­žel tento nástroj neu­možňuje možnost vlast­ního nahrávání (tedy funkci — upload). V případě, že chcete pou­žít své obrázky a videa, musíte tato data pře­dem nahrát na nějaký server třetí strany (například Flickr, ImageShack, Pho­to­bucket, Picasa, Youtube, Vimeo a spousta dalších).

U vložených obrázků i videí je možnost sepsání krát­kého komen­táře v maxi­mální délce 130 znaků.

Jakmile je vaše pre­zen­tace hotová, můžete ji pub­li­kovat (tedy umožnit ostat­ním její pro­hlížení) a také ji můžete pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek.

Regis­trace a její pod­mínky
K vyu­žívání je nutná regis­trace, která je velmi rychlá. Zadáte uživa­tel­ské jméno a e-​mail, na který vám ihned při­jde zpráva s hes­lem a odkazem pro okamžité při­hlá­šení.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Sli­destaxx v bodech

  • online tvo­řítko prezentací
  • vyu­žívá obsah tře­tích stran
Název Sli­destaxx
WWW http://​www​.sli​destaxx​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy