Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

SoundCloud

(6 — hla­sovalo uživatelů)

SoundCloud je online hudební/​zvuková soci­ální síť. Můžete sem nahrát vlastní hudební tvorbu a aktivne ji sdí­let se svými fanoušky. V případě, že jste „jen“ milovníci hudby, nic nebrání jejímu volnému posle­chu a následnému stahování.

K čemu SoundCloud je a na co jej můžete pou­žít?
Soundcloud je bez­platný online nástroj, který má podobu soci­ální sítě. Zároveň se jedná o hudební a zvu­kovou platformou.

Každý uživa­tel zde může bez zby­tečných prů­tahů a pro­blémů nahrávat a sdí­let svoji hudbu.

SoundCloud: pra­covní pro­středí a práce v něm
Jelikož je SoundCloud zároveň soci­ální sítí, můžete zde začít sle­dovat oblí­bené interprety, nahrávací spo­lečnosti nebo své přá­tele a známé. Sle­dovat, jaká hudba se jim líbí, či zda oblí­bená sku­pina nahrála nějaké nové skladby. Pokud nechcete žádnou hudbu nahrávat, můžete pouze pro­cházet již nahrané skladby, poslou­chat je, komen­tovat, stahovat a sdí­let.

Pokud chcete na SoundCloud při­dat vlastní audi­o­sou­bory, nabízejí se nám dvě možnosti. Můžete sou­bory nahrát ze svého počí­tače (podpo­rované for­máty jsou AIFF, WAVE, FLAC, OGG, MP2, MP3, AAC) nebo je můžete přímo v okně pro­hlížeče vytvo­řit (k čemuž potře­bujete funkční mik­rofon). V nepla­cené verzi můžete dohro­mady nahrát až 2 hodiny audia.

Regis­trace a její pod­mínky
Pokud chcete SoundCloud vyu­žívat aktivně (tedy k vlastní tvorbě, sdí­lení hudby nebo sdí­lení a komen­tování již nahraného audia), je nutné se regis­trovat. Regis­trace je velmi rychlá a snadná – zadáte pouze e-​mail a heslo. Také je možné při­hlá­sit se pomocí soci­ální sítě Face­book, pokud zde máte vytvo­řen účet.

Jakmile jste při­hlá­šení, můžete upravit svůj pro­fil – zadat jméno, nahrát vlastní ava­tar a také zadat, zdali jste hudebník, nahrávací spo­lečnost či fanou­šek.

SoundCloud lze vyu­žívat i bez regis­trace, je však umožněno pouze pro­cházet zvuky a hudbu, které nahráli jiní uživa­telé.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Pokud potře­bujete více minut pro své audi­o­sou­bory, musíte si vybrat jeden ze 4 nabízených tarifů. Nej­levnější možnost – tarif Lite – stojí ročně €29 a nabízí 4 hodiny nahraného audia a možnost sle­dovat základní sta­tis­tiky pře­hrávání a stahování nahraného audia. Další možnosti je tarif Solo, za €79 ročně. Ten navíc nabízí nasta­vení možnosti sou­kromí, neli­mi­tované stahování a 12 hodin nahrávek.

Tře­tím tarifem je tarif s názvem Pro za €250 ročně. Ten nabízí lepší podporu ze strany posky­tova­tele a 36 hodin zvuku a také vylepšené sta­tistky.. Nej­dražší tarif Pro Plus za €500 nabízí neo­me­zené nahrávání hudby a samo­zřejmě vše, co nabízejí levnější tarify.

SoundCloud v bodech

  • hudební soci­ální síť
  • možnost pasivně poslou­chat hudbu
  • možnost aktivně se dělit o vlastní hudební produkci
Název SoundCloud
WWW http://​soundcloud​.com
Cena Zdarma /​€29 /​€79 /​€250 /​€500
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy