Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Storify

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete zdoku­men­tovat něja­kou udá­lost, která pro­běhla na soci­álních sítích? Nebo chcete jen posklá­dat určité pří­spěvky dohro­mady a vyprávět tak nějaký pří­běh? Pak vyzkou­šejte Sto­rify, jedná se o velmi rych­lou cestu, jak vytvo­řit vlastní pří­běh z pří­spěvků na soci­álních sítích a dalších online službách.

K čemu Sto­rify je a na co jej můžete pou­žít?
Pří­spěvky na soci­álních sítích se snadno ztrácí a zapa­dají mezi všechny ostatní. Sto­rify je tedy umožňuje sesbí­rat, vytří­dit a spo­jit dohro­mady.

Zjedno­du­šeně řečeno: pro­cházíte různé soci­ální sítě, vybí­ráte z nich pří­spěvky, které se hodí do vašeho pří­běhu a snadno je spo­jujete dohro­mady.

Pak jsou takto vybrané infor­mace pří­stupné na jedné stránce, při­čemž jsou nějak (logicky, chro­no­lo­gicky) uspo­řá­dány.

Sto­rify: pra­covní pro­středí a práce v něm
Svůj pří­běh můžete začít snadno tvo­řit kliknu­tím na tla­čítko „Cre­ate story“, které se objeví ihned po při­hlá­šení. V okně se zob­razí velmi jedno­duchý a uživa­tel­sky přívě­tivý edi­tor, který je roz­dě­len na dvě části.

Vlevo pro­bíhá vyhle­dávání pří­spěvků v růz­ných soci­álních sítích a služ­bách, jako je například Twit­ter, Face­book, Flickr, Youtube, Google, Sto­rify, RSS feed nebo URL adresy.

Vybe­rete tedy službu, ve které chcete vyhle­dávat a do vyhle­dáva­cího políčka zadáte poža­dovaný výraz. Poté si pro­jdete výsledky vyhle­dávání a tahem pře­tahujete vyhovu­jící pří­spěvky na pravou stranu.

Právě na této straně se vytváří samotný pří­běh. A to v podobě v jaké ho uvidí kon­cový čtenář. Zde můžete jednot­livé vyhle­dané a pře­tažené pří­spěvky řadit a vklá­dat mezi ně další text. Jakmile jste hotoví, jedno­duše celý pří­běh pub­li­kujete pomocí tla­čítka „Pub­lish“. Poté je dostupný na vašem účtu na strán­kách Sto­rify.

Sto­rify umožňuje pub­li­kovat vytvo­řený pří­běh ve velkém množ­ství dalších slu­žeb, jako jsou například Wor­dpress, Poste­rous, Twit­ter, Face­book nebo Tum­blr.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace, která se pro­vádí pomocí účtu na službě Twit­ter.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Sto­rify v bodech

  • sběr udá­losti ze soci­álních sítí a následná tvorba příběhu
  • zcela zdarma
Název Sto­rify
WWW http://​sto​rify​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy