Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Trick​.ly

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Trick​.ly je jedno­duché online zkra­covátko, které umožňuje vytvo­řený odkaz chránit pomocí hesla nebo otázky.

K čemu Trick​.ly je a na co jej můžete pou­žít?
Trick​.ly je bez­platný online nástroj, který slouží pro zkra­cování dlouhých URL adres.

Trick​.ly: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nej­větší výho­dou tohoto nástroje je, že umožňuje výsledný zkrá­cený odkaz chránit. A to pomocí tří způsobů:

  • Heslo – musíte zadat URL adresu, kte­rou chcete zkra­covat, heslo a nápo­vědu, která je poz­ději zob­razena. Takže například přá­telé a známí mohou snadno odtu­šit, jakým hes­lem je URL adresa chráněna.
  • Hádanka – kromě URL adresy zadáte i něja­kou hádanku či rébus a také odpo­věď na ni. Toto může být výhodné například při pořá­dání online soutěží.
  • Otázka – zadáte URL adresu a otázku, na kte­rou nevy­plňujete odpo­věď. Po kliknutí na zkrá­cený odkaz se tedy zob­razí okno s otáz­kou, ale jakáko­liv vložená odpo­věď vede na původní, uživa­te­lem vloženou, adresu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro vyu­žívání Trick​.ly není nutná regis­trace, ale pokud se zaregis­trujete, zís­káte navíc pří­stup k vytvo­řeným zkrá­ceným odkazům a také pří­stup ke sta­tis­tice jejich vyu­žití.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Trick​.ly v bodech

  • zkra­covátko
  • umožňuje zkrá­cený odkaz chránit
Název Trick​.ly
WWW http://​www​.trick​.ly
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy