Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Tumblr

(5 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vlastní blog a pře­mýš­líte, která blogo­vací služba by pro vás byla nej­vý­hodnější? Tak vyzkou­šejte Tum­blr — je snadný na ovlá­dání a při­tom má obrov­ské množ­ství funkcí, které umožňují „ušít“ si blog přímo na míru.

K čemu Tum­blr je a na co jej můžete pou­žít?
Tum­blr je bez­platný online nástroj, který v jedno­duchém roz­hraní poslouží k vytvo­ření a následné správě osobního blogu.

Tum­blr: pra­covní pro­středí a práce v něm
Tum­blr umožňuje výběr z velkého množ­ství vizuálních šablon a to jak zdarma, tak pla­cených. Pokud si nevy­be­rete, není nic jedno­duš­šího, než si udě­lat vlastní nebo si něja­kou snadno při­způ­so­bit na míru.

Pub­li­kovat lze téměř coko­liv, ať se jedná o text, obrázky, videa, hudbu, odkazy nebo pre­zen­tace. Pokud momen­tálně nemáte pří­stup k webovému roz­hraní pro psaní pří­spěvků, lze pří­spěvky jedno­duše ode­slat mai­lem a Tum­blr se o vše postará — bez pro­blémů za vás pří­spě­vek pub­li­kuje.

Tum­blr lze také snadno pro­po­jit s dalšími soci­álními sítěmi, jako je například Twit­ter nebo Face­book a pomocí nich snadno a auto­ma­ticky upo­zor­ňovat na nové pří­spěvky.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace, která je velmi rychlá – prak­ticky okamžitě po vyplnění mailu, hesla a URL adresy svého blogu můžete začít pub­li­kovat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Tum­blr v bodech

  • blogo­vací platforma
  • umožňuje “repost” cizího příspěvku
  • zcela zdarma
Název Tum­blr
WWW http://​www​.tum​blr​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy