Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Vimeo

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Vimeo je online služba, která slouží pro sdí­lení videa. Při­jdete, nahrajete, sdí­líte, komen­tujete či při­dáváte do svých sbí­rek. Pokud se chcete jen kochat a sle­dovat veřejná videa, nic (regis­trace) vám v tom bránit nebude.

K čemu Vimeo je a na co jej můžete pou­žít?
Vimeo je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží pro sdí­lení videa.

Vimeo: pra­covní pro­středí a práce v něm
Na začátku pou­žívání Vimea pro vlastní nahrávání videí je vhodné upravit svůj pro­fil, aby lidé, kteří se v budoucnu budou na vaše videa kou­kat, věděli, s kým mají tu čest. Vlastní nahrávání videa je velmi jedno­duché, nahoře v menu vybe­rete položku “upload”.

Po nahrání video pojmenujete, při­dáte popis či tagy, zařa­díte jej do alba nebo určíte, zda je veřejné nebo sou­kromé. Až se video nahraje, můžete mu změnit náhle­dový obrázek nahráním obrázku z vašeho počí­tače, případně můžete vybrat z obrázků (mají expi­rační dobu), které vám při­praví Vimeo.

Nahrané video také můžete poho­dlně sdí­let do jiných slu­žeb a soci­álních sítí nebo je pomocí jedno­duchého kódu vklá­dat do webových stránek.

V rámci Vimea můžete také sle­dovat jiné účty, psát jim zprávy a komen­tovat videa (můžete jim dát i „like“, pokud se vám líbí). Pokud to maji­tel videa povo­lil, můžete videa i stahovat a uklá­dat si je do počí­tače.

Regis­trace a její pod­mínky
Pokud chcete videa nahrávat (či hodno­tit, komen­tovat nebo sle­dovat cizí účty) musíte se regis­trovat. Regis­trace je rychlá: zadáte pouze jméno, e-​mail, heslo a můžete začít Vimeo plně vyu­žívat.

Pokud si chcete videa pouze pře­hrávat, regis­trovat se nemu­síte a ihned můžete pře­jít k pro­hlížení obsahu por­tálu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní (bez­platné) verzi můžete každý týden nahrát maxi­málně 500MB dat a maxi­málně 1 video v HD roz­li­šení týdně. Máte možnost vytvo­řit poze 3 alba, 1 sku­pinu a 1 kanál. Vaše videa nejsou nijak časově ome­zena (jsou tedy ome­zena pouze velikostí dat), můžete si upravit pře­hrávač videí a svá videa můžete chránit hes­lem.

Verze Plus (za $59.95 ročně) nabízí týdenní limit již 5GB, sta­tis­tiky, rych­lejší upload, větší možnosti nasta­vení, absence reklam, neli­mi­tované nahrávání HD videí nebo vyšší kva­litu videí. Poslední verzí je verze Pro, která je určená pře­devším pro firmy nebo jiné insti­tuce, které pro­du­kují ohromná množ­ství video dat.

Vimeo v bodech

  • služba pro sdí­lení a pro­hlížení videa
  • možnost inter­akce s ostat­ními uživateli
  • v základní verzi zdarma
Název Vimeo
WWW http://​vimeo​.com
Cena Zdarma /​$59.95
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy