Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

WordItOut

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete rychle vytvo­řit word cloud („mrak slov“)? Nechcete se regis­trovat a chcete si ho pěkně stáh­nout a uložit na svůj počí­tač? Tak přesně pro vás je tu WordItOut!

K čemu Wor­dI­tOut je a na co jej můžete pou­žít?
Wor­dI­tOut je bez­platný online nástroj, který slouží k tvorbě word cloudů („mraků slov“).

Wor­dI­tOut: pra­covní pro­středí a práce v něm
Prostě při­jdete a vytvo­říte nový word cloud – buď přímo vložením něja­kého textu nebo odkaz na webovou stránku. Poté kliknete na tla­čítko „Word it out!“ a dostanete se do vizuálního nasta­vení word cloudu. Můžete měnit umís­tění, barvy, písmo či jeho velikost. Až jste spoko­jeni, mrak uložíte. Objeví se tabulka, do které vložíte název a popis vytvo­řeného mraku a také nastavíte, zda je veřejný nebo privátní.

Vzhle­dem k tomu, že nee­xis­tuje regis­trace, musíte pro ově­ření zadat e-​mailovou adresu, na kte­rou vám poté při­jde odkaz, na který musíte kliknout. Čistě kvůli ově­ření, že jste člověk a ne robot.

Poté si již můžete výsledný mrak stáh­nout a uložit do počí­tače, pomocí jedno­duchého kódu, který je auto­ma­ticky vygene­rován, jej vložit do webových stránek nebo ihned a poho­dlně sdí­let do soci­álních sítí.

Regis­trace a její pod­mínky
K pou­žívání není žádná regis­trace nutná. Nástroj ji ani neu­možňuje.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Wor­dI­tOut v bodech

  • tvorba mraků slov (word clouds)
  • zcela zdarma a bez registrace
Název Wor­dI­tOut
WWW http://​wor​di​tout​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy