Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Soci­ální sítě a spo­lu­práce

Soci­ální sítě a spo­lu­práce

Nabídka sítí, ve kte­rých se můžete soci­a­lizovat. Nebo také spo­lu­pra­covat s kolegy a řešit složité a náročné pro­jekty. Tyhle nástroje vám k tomu poskytnou ide­ální prostředí.

Reverb

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­jek­tový manage­ment tro­chu jinak! Jedno­duše a pouze s tím, co k pro­jek­tovému řízení opravdu potře­bujete — vaši kolegové, pro­jekty, úkoly, sou­bory a poznámky či pro­stor pro dis­kuzi. Ovlá­dání snadné, takže se nikdo nebude moct vymlou­vat, že nemůže pořádně pracovat.

Tracky

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Soci­ální síť, která je zároveň pro­jek­tovým manage­men­tem a úkolníčkem. Zní to tro­chu šíleně, ale toto spo­jení je přímo geni­ální! A o své sou­kromí se bát nemu­síte, vždycky si můžete vše peč­livě nastavit.

Azen­doo

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­jek­tový manage­ment který kromě totální pou­ži­telnosti lahodí i vašemu oku. Skvěle nade­signovaný, v bez­platné verzi totálně pou­ži­telný. Je radost v něm pra­covat, prostě nakoukněte, jelikož slova na to nestačí!

Sosius

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nástroj pro­jek­tového manage­mentu v celé jeho robustnosti. Pokud jste fan­dové pořádné porce nej­růz­nějších funkcí, které si můžete navíc sami vybrat přesně podle svých potřeb a chutí, jste na správné adrese. Sosius vás nechá vytvo­řit takové pro­středí, ve kte­rém se cítíte jako ryba ve vodě. A vaši kolegové taky!

Volerro

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­jek­tový manage­ment hodně zjedno­du­šeně. A také pře­hledně, rychle a pro­fe­si­o­nálně. Pokud víte, že k pro­jek­tovému štěstí potře­bujete hlavně nějaký pro­stor pro vaše úkoly, sou­bory a tro­chu toho dis­ku­tování, je pro vás Volerro jasná volba!

Asana

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Máte pro­jekt, ale všechny ty velké pro­jek­tové manage­menty vás jen otravují a máte touhy je zakázat? Asana je možná vaše naděje! Tedy ne, že by něco zakazovala, ale umožní vám poho­dlně spravovat jeden úkolní­ček pro celý váš tým. A to za vyzkou­šení roz­hodně stojí!

Colegio

(8 — hla­sovalo uživatelů)

Nástroj pro řízení vašeho skvě­lého týmu! A konečně jsme se dočkali, pro­tože se jedná o český nástroj, který je (naštěstí) kompletně v češtině. Má jedno­duché ovlá­dání, je zcela zdarma a dis­po­nuje množ­stvím funkcí, které doopravdy vyu­ži­jete. Takže už prostě nic nemůže stát v cestě vašemu totálnímu pro­fe­si­o­nálnímu úspěchu.

Hojoki

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Další vari­ace na nástroj pro­jek­tového manage­mentu. Tenhle cílí na obsah — doku­menty, obrázky a prak­ticky veš­keré sou­bory, které máte nahrané v nějaké další online službě, kte­rou s nástro­jem pro­po­jíte. Důkaz toho, že pří­stupů k pro­fe­si­o­na­litě a pro­duk­tivitě je prostě nespočet!

Strike­Base

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Robustní nástroj pro­jek­tového manage­mentu, který kom­bi­nuje komplexní pří­stup s jedno­duchým ovlá­dáním. Nabízí totiž jedno menu, které vás pře­hledně pro­vede správou celého vašeho pro­jektu. Ať už je jakko­liv velký a složitý.

Pro­ofHub

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Nástrojů na pro­jek­tový manage­ment je hodně. A každý je jiný. Pro­ofHub je pří­jemný, pře­hledný a jedno­duchý. Nechá vás nahrávat sou­bory z vašich online úložišť a také počí­tat čas, který jste na něja­kém úkolu odpracovali.

Nej­čas­tější tagy