Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Soci­ální sítě a spo­lu­práce

Soci­ální sítě a spo­lu­práce

Nabídka sítí, ve kte­rých se můžete soci­a­lizovat. Nebo také spo­lu­pra­covat s kolegy a řešit složité a náročné pro­jekty. Tyhle nástroje vám k tomu poskytnou ide­ální prostředí.

Wrike

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­jek­tový manage­ment pro oprav­dové pro­fe­si­o­nály! Poměrně robustní nástroj, který vás nene­chá nikdy ve štychu. Aspoň co se správy vašeho týmu a jednot­livých úkolů týče. Prostě už na to nikdy nebu­dete sami, pro­tože budete mít Wrike — takovou mini­a­turní soci­ální síť, která byla vytvo­řena jen pro váš projekt!

MySpace

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vědět, co je in, trendy a cool dřív než všichni ostatní? O čem se mluví ve světě hudby, filmu a celebrit? Sle­dujte MySpace.

Sub­task

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Úkolní­ček for­mou myš­len­kové mapy. Vaše úkoly nikdy nebyly tak smys­lu­plně uspo­řá­dané! A navíc můžete při­zvat kama­rády a věnovat se pro­jek­tovému manage­mentu. Konečně smys­lu­plnost, zábavnost a pou­ži­telnost v jednom nástroji na správu úkolů!

Mee​tin​.gs

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte intui­tivní a pře­hledné pro­středí, kde se budete moct online potkávat a spo­lu­pra­covat? Nástroj Mee​tin​.gs je tu právě pro vás! Vytvořte si svůj mee­ting, pozvěte spo­lu­pra­covníky a roz­jeďte své pra­covní schopnosti na plné obrátky!

Sdílení.knihovna.cz

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Pat­říte ke komu­nitě KISKu nebo do Sekce Expe­ri­men­tálního Kni­hovnic­tví? Pak byl přímo a spe­ci­álně pro vás vytvo­řen tenhle nástroj na sdí­lení a poptávání nej­růz­nějších věcí a kompe­tencí! To zna­mená, že prostě vložíte inze­rát a následně se pro­bí­ráte spous­tou nabí­dek. Uspo­říte si nervy, čas i peníze!

Team­box

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete komu­ni­kovat se spo­lu­žáky při práci na pro­jektu? Vyu­žíváte časové osy? Nemů­žete se sejít? Nechcete si instalovat další soft­ware do vašeho počí­tače? Team­box je tu pro vás. Můžete tak vyu­žít jedno­duchý a uce­lený nástroj na pomoc při pro­jek­tech. Vyu­žít můžete nejen Google Docs ale i Drop­box, který si můžete jedno­duše při­po­jit k projektu.

Nirvana

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Říká vám něco GTD? Metoda Get­ting Things Done? Vyu­žívejte lépe svůj čas, zvlá­dejte své úkoly a ještě si to náramně užijte. S Nirvanou určitě. Pracuje na správě vašich povinností v pro­hlížeči i na mobilním zařízení..

Tip Tap

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Ces­tování! Sdí­lení foto­grafií! Hudební zážitky! Nemáte je s kým sdí­let? Už vás nudí soci­ální sítě, kde kaž­dého znáte? Tip Tap je právě pro vás! Je to unikátní soci­ální síť bez přá­tel! Zní to děsivě? Nemu­síte se vůbec obávat, právě naopak. Tip Tap pomocí infor­mací, které od vás obdrží nalez­nete právě ty správné přá­telé se kte­rými sdí­líte totožné zájmy.

Siasto

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­jek­tový manage­ment pomocí online nástroje jedno­duše, pře­hledně a poho­dlně? Mys­líte si, že to není dost dobře možné? Tak se podívejte na Siasto! Žádné pře­hnané funkce, které nikdy nevy­u­ži­jete. Prostě jen to důležité. Zabaleno v pří­jem­ném a čistém designu.

Bir­dview Pro­jects

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nástroj pro pro­jek­tový manage­ment, který vám umožní dělat pra­covní, týmové a pro­jek­tové věci velmi efek­tivně. Sli­buje to sice kdejaký podobný nástroj, ale Bir­dview Pro­jects dělá vše pro to, aby tyto sliby kompletně naplnil. Navíc je zcela zdarma, bez jakýchko­liv omezení!

Nej­čas­tější tagy