Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Soci­ální sítě a spo­lu­práce

Soci­ální sítě a spo­lu­práce

Nabídka sítí, ve kte­rých se můžete soci­a­lizovat. Nebo také spo­lu­pra­covat s kolegy a řešit složité a náročné pro­jekty. Tyhle nástroje vám k tomu poskytnou ide­ální prostředí.

Tin­der

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Perfektní a pře­hledný nástroj na pro­jek­tový manage­ment. Plnění povinností, sdí­lení doku­mentů, vymýš­lení nových nápadů a vůbec spo­lu­práce všeho druhu! Tin­der si každý zami­luje, konec s věčnými nářky a vál­kami o to pravé online pro­duk­tivní pro­středí. Zají­mavou funkcí v Tin­der je při­zvání externích uživa­telů, kteří nejsou sou­částí vašeho týmu, ale chcete s nimi sdí­let nějaké dokumenty!

Wiggio

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­jek­tový manage­ment je složitá věc. Usnadnit si to ale můžete vhodným online pro­stře­dím! Wiggio je skvělá a úrodná půda, na které vám spo­lu­práce s týmovými kolegy jistě pokvete. Zkuste si do Wiggia tedy zasa­dit nějaké to pro­jek­tově manage­men­tové semínko!

Trello

(8 — hla­sovalo uživatelů)

Tým! Pro­duk­tivita! Spo­lu­práce! Pro­jekt! Práce! Úkoly! Zod­po­vědnost! Před­chozí slova už nemusí být noční můry ani prázdné pojmy bez obsahu, co vás už nechávají totálně chladnými. Popadněte Trello a pro­jek­tový manage­ment se bude dělat sám. Skoro sám!

Netlog

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte nové kama­rády? Zají­mavé jedince? Chcete se sezná­mit, jít na rande nebo jen nezá­vazně poke­cat? Založte si pro­fil na soci­ální síti Netlog, která je cílená na celou Evropu! Díky tomu si můžete navíc i pro­cvi­čit své jazy­kové schopnosti a nemu­síte se bát, že se tam snad budete cítit opuš­těně. Zkuste to. Je to rychlé, snadné a zábavné!

PBworks

(0 — hla­sovalo uživatelů)

PBWorks je online nástroj určený pro spo­lu­práci něko­lika lidí. Máte tým lidí a potře­bujete vhodné pro­středí ke komu­nikaci, tvorbě a sdí­lení zna­lostí? Vyzkou­šejte PBworks, třeba z něj budete tak nadšení, že budete schválně zaklá­dat nové a nové týmy lidí!

TeamLab

(2 — hla­sovalo uživatelů)

TeamLab je online nástroj určený pro potřeby pro­jek­tového manage­mentu. Máte tým (pra­covní, spor­tovní, bandu kama­rádů) a chcete nějak lépe koor­di­novat vaši činnost? Zkrátka — chcete být totálně profi a navrch si ušet­řit nervy, práci i čas? Tak šup, zkuste TemLab. Třeba vám bude přesně pasovat!

Linke­dIn

(3 — hla­sovalo uživatelů)

Linke­dIn je soci­ální síť plná pro­fe­si­o­nálů a pro­fíků! Umožňuje přímo online vytvá­řet živo­topis (pod­ložený refe­ren­cemi) a potkávat se s pro­fe­si­o­nály z nej­růz­nějších oborů. Hlavní je ale ta vaše síť (tedy budování vašich vztahů), díky které můžete zís­kat i nějaké nové super zaměstnání!

WorkMate

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte nějaký pro­jekt? Nebo třeba partu kama­rádů? Potře­bujete nějaký online pro­stor, kde se s nimi můžete domlou­vat, řešit vše potřebné, zadávat si úkoly, vymýš­let nové věci, uklá­dat si sou­bory,…? Pak potře­bujete online nástroj pro pro­jek­tový manage­ment a dost možná potře­bujete právě WorkMate!

Face­book

(8 — hla­sovalo uživatelů)

Nevíte, kde skon­čili vaši spo­lu­žáci ze střední? Nepa­ma­tujete si, kdy mají vaši kama­rádi naro­zeniny? Chcete si popo­ví­dat se zná­mými, ale už nejsou na ICQ? Chcete se podě­lit s rodi­nou o novinky ze svého života? Při­pojte se k nej­větší soci­ální síti na světě!

Nej­čas­tější tagy