Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

WorkMate

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Máte nějaký pro­jekt? Nebo třeba partu kama­rádů? Potře­bujete nějaký online pro­stor, kde se s nimi můžete domlou­vat, řešit vše potřebné, zadávat si úkoly, vymýš­let nové věci, uklá­dat si sou­bory,…? Pak potře­bujete online nástroj pro pro­jek­tový manage­ment a dost možná potře­bujete právě WorkMate!

K čemu WorkMate je a na co jej můžete pou­žít?
WorkMate je online „odborník“ na potřeby pro­jek­tového manage­mentu. Designově je velmi čistý a pře­hledný. Pře­devším vás neza­hltí kopou nej­růz­nějších funkcí, které nikdy nevy­u­ži­jete. Pokud vám něco chybí (například kalen­dář), jedno­duše si ho tam můžete doinstalovat!

Takže pokud „jedete“ v něja­kém pro­jektu, pracujete v nějaké insti­tuci, máte partu kama­rádů a pořád něco podnikáte nebo jste členem obrov­ské rodiny. Zkuste se zamys­let, jak nepravi­delně se setkáváte a zda jim pořád nemu­síte něco při­po­mínat! Poznáváte se? Nevá­hejte a zkuste zlepšit svůj život s online pro­jek­tovým manage­men­tem. S WorkMate!

WorkMate: pra­covní pro­středí a práce v něm
Jelikož se jedná o poměrně komplexní nástroj určený k pro­jek­tovému manage­mentu, je jasné, že práce s ním bude tro­chu složi­tější. Po při­hlá­šení do WorkMate se dostanete na úvodní stránku se svými pro­jekty, kde si nejprve založíte nový pro­jekt. A to kliknu­tím na červené tla­čítko „Cre­ate pro­ject“. Zadáte jeho název, popis a tagy.

Poté je vhodné se tro­chu zori­en­tovat v pro­středí, nabíd­kách a samotných možnos­tech nástroje. V levém horním rohu se můžete věnovat nasta­vení svého pro­filu. Nabídka pod tím slouží k pře­pínání mezi jednot­livými pro­jekty, jejichž členem jste. Horizon­tální menu se pak vždy vztahuje přímo k aktuálně vybranému projektu.

Prvním tla­čít­kem v menu je takový dome­ček, který slouží k návratu na hlavní stránku vybraného pro­jektu (zob­razuje poslední aktivitu v něm). Druhé tla­čítko vás zavede k dis­ku­zím. Novou při­dáte opět kliknu­tím na tla­čítko vpravo nahoře — zadáte její název a vlastní zprávu. Při­dat můžete také nějaký sou­bor. Dalším tla­čít­kem v horním menu je záložka „Tasks“ neboli úkoly. Sobě i jednot­livým členům týmu zde můžete zadávat úkoly a sle­dovat jejich plnění. Bohu­žel není možné úkoly spo­jovat s něja­kým časovým údajem.

Násle­duje tla­čítko „Notes“ — poznámky. Poznámka je pře­pi­sova­telná. Pokud něco napí­šete, může při­jít nějaký váš kolega a poznámku po vás upravit. Poznámky lze rovněž komen­tovat. Roz­díl mezi poznámkou a zázna­mem v dis­kuzi je v tom, že poznámky můžete libovolně edi­tovat a neu­stále dotvá­řet. Oproti tomu dis­kuzi založíte a pouze rea­gujete na jednot­livé pří­spěvky. Další položkou v menu jsou sou­bory, můžete však nahrát maxi­málně 500MB.

Tímto tla­čít­kem končí kla­sické menu. Pokud vám něco chybí, můžete si to doin­stalovat! Přesně k tomu slouží „plusko“ v horním menu. Při­dat si můžete kalen­dář, tvorbu denních reportů, seznam kon­taktů nebo sub­do­ménu pro váš pro­jekt! Nově nain­stalované doplňky se pak opět objevují v horním menu, kde s nimi můžete pra­covat. Pokud si například nain­stalujete kalen­dář, objeví se v horním menu a můžete si do něj při­dávat udá­losti.

A teď (skoro až nako­nec) ta klí­čová funkce! Při­dání dalších členů do týmu. V horním menu jsou ještě 2 tla­čítka. První z nich (předpo­slední z celé řady) slouží pro při­dání vašich kolegů. Zadáte jejich e-​mailovou adresu nebo uživa­tel­ské jméno (pokud jsou ve WorkMate již regis­trovaní). Úplně poslední tla­čítko horního menu slouží k nasta­vení pro­jektu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. Musíte WorkMate pro­zra­dit své jméno, e-​mail a heslo. Můžete se také při­hlá­sit pomocí Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

WorkMate v bodech

  • online pro­jek­tový management
  • čistý design s komplexními funkcemi
  • zcela zdarma
  • nutná regis­trace
Název WorkMate
WWW http://​workma​te​app​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy