Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

TeamLab

(2 — hla­sovalo uživatelů)

TeamLab je online nástroj určený pro potřeby pro­jek­tového manage­mentu. Máte tým (pra­covní, spor­tovní, bandu kama­rádů) a chcete nějak lépe koor­di­novat vaši činnost? Zkrátka — chcete být totálně profi a navrch si ušet­řit nervy, práci i čas? Tak šup, zkuste TemLab. Třeba vám bude přesně pasovat!

K čemu TeamLab je a na co jej můžete pou­žít?
TeamLab je v základní verzi bez­platný online nástroj. Je určený pro potřeby pro­jek­tového manage­mentu. To zna­mená, že pokud máte tým lidí a chcete koor­di­novat jejich činnost, je to ide­ální volba. TeamLab umožňuje rych­lou a efek­tivní spo­lu­práci! A nemusí se jednat jen o pra­covní záleži­tosti. TeamLab můžete vyu­žívat i ve svém volném čase. Pokud máte například partu kama­rádů a pořá­dáte spo­lečně výlety. Nebo pokud chcete s vašimi sou­sedy organizovat sou­sed­ské gri­lování!

TeamLab: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s TeamLab je velmi návodná a snadná, nicméně je vhodné se v něm nejdříve zori­en­tovat. Při prvním při­hlá­šení vás nástroj vyzve, abyste si zvo­lili časové a vizuální nasta­vení a defi­novali jazyk. V dalším kroku můžete při­dat své kolegy (členy týmu). Nemu­síte to nutně dělat hned, můžete se k těmto krokům kdyko­liv vrá­tit.

Úvodní obrazovka umožňuje rychlé při­dání nového uživa­tele, upra­vení pro­filu a podrobné nasta­vení vašeho por­tálu. Dále je na ní umís­těna Nástěnka, která je roz­dě­lena na tyto 4 části: Pro­jekty, CRM, Doku­menty a Komunita.

Předpoklá­dejme, že tedy máte nějaký pro­jekt (nebo dokonce něko­lik pro­jektů), ve kte­rém chcete TeamLab pou­žívat. Kliknete tedy na „Pro­jekty“ a vytvo­říte si nový. Zadáte jeho název, popis, pro­jek­tového manažera, členy týmu, tagy a také zvo­líte, zda je pro­jekt sou­kromý nebo veřejný.

V pro­jektu můžete spravovat úkoly a nastavovat u nich, kdo je za jejich splnění zod­po­vědný a také pri­o­ritu i ter­mín plnění. Dále můžete do pro­jektu při­dávat milníky — tedy nějaké klí­čové okamžiky v běhu vašeho pro­jektu. Samo­zřej­mostí jsou dis­kuze, kde se můžete se svými kolegy domlou­vat a řešit pro­blémy.

Nyní zpět na úvodní stránku vašeho TeamLab účtu. Po pro­jek­tech je další částí TeamLabu CRM. CRM je váš seznam kon­taktů. Při­dávat můžete spo­lečnosti i fyzické osoby. Kon­takty nemu­síte při­dávat ručně, můžete si je i naimpor­tovat ve for­mátu CSV. Přímo v TeamLab můžete vytvá­řet doku­menty — texty, tabulky i pre­zen­tace. Všichni vaši kolegové je mohou edi­tovat, takže tím odpadá pře­po­sí­lání e-​mailů s jedním sou­bo­rem, kdy v něm každý udělá něja­kou změnu. Tato sekce s doku­menty je tedy třetí částí TeamLabu.

Poslední sou­část TeamLabu je Komu­nita. Můžete zde při­dávat nové uživa­tele, kteří mohou sdí­let svoje nápady pomocí blogů a fóra. Mohou vytvá­řet i různé záložky nebo vlastní wiki, pro­tože sdí­lení je cesta k úspě­chu!

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. TeamLab chce znát vaše jméno, e-​mailovou adresu a jméno por­tálu. Jméno por­tálu je to, co se bude nacházet před „.teamlab​.com“, tedy webová adresa. Poté jste vyzváni k opsání bez­pečnost­ního kódu a k zadání hesla. Do zadané e-​mailové schránky vám také při­jde ově­řovací kód, na který byste měli do 7 dní kliknout, čímž dáte TeamLab najevo, že nejste bot, ale nor­mální uživa­tel.

Dalším krokem v regis­traci je prvotní nasta­vení por­tálu — například výběr jazyka, časového pásma nebo barev. To je násle­dováno při­dáním jednot­livých uživa­telů (jméno + e-​mailová adresa). Tyto dva kroky nejsou povinné a můžete se k nim poz­ději vra­cet.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma, je ome­zen pouze pro­stor, který můžete zabí­rat. Maxi­málně máte k dis­po­zici 1GB. Pokud potře­bujete více místa, musíte si zakou­pit pla­cenou verzi. Za $49 měsíčně tak zís­káte 50GB pro­storu.

TeamLab v bodech

  • online pro­jek­tový management
  • komplexní nástroj
  • velké množ­ství nastavení
  • podpora něko­lika projektů
  • možnost vytvá­řet doku­menty, blogy, fórum, wiki i bookmarky
  • zdarma základní verze, nutná registrace
Název TeamLab
WWW http://​www​.teamlab​.com/
Cena Zdarma /​$49
Náročnost Středně náročný
Čeština Částečně
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy