Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Netlog

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte nové kama­rády? Zají­mavé jedince? Chcete se sezná­mit, jít na rande nebo jen nezá­vazně poke­cat? Založte si pro­fil na soci­ální síti Netlog, která je cílená na celou Evropu! Díky tomu si můžete navíc i pro­cvi­čit své jazy­kové schopnosti a nemu­síte se bát, že se tam snad budete cítit opuš­těně. Zkuste to. Je to rychlé, snadné a zábavné!

K čemu Netlog je a na co jej můžete pou­žít?
Netlog je soci­ální síť, která je cílená na celou Evropu. Umožňuje vám vytvo­řit si svůj osobní pro­fil, nahrát fotku a psát blogové pří­spěvky. Jelikož se jedná o soci­ální síť, můžete samo­zřejmě inter­a­go­vat s ostat­ními uživa­teli (přá­te­lit se s nimi, sle­dovat jejich činnost a sdí­let zají­mavé odkazy, videa či zážitky).

Netlog vám zkrátka umožňuje být se zná­mými v kon­taktu a také poznávat nové a nové tváře. Jelikož se jedná o mezi­ná­rodní síť, můžete toho vyu­žít například pro pilování svých jazy­kových zna­lostí! Pokud se nudíte, můžete v něm také hrát různé hry! Přímo v okně pro­hlížeče.

Netlog: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pou­žívat Netlog není nic složi­tého. Po při­hlá­šení si můžete vyplnit svůj pro­fil — nahrát svoji fotku, vyplnit byd­liště, zaměstnání, vztahy a také velmi dopo­drobna vyplnit svoje zájmy a koníčky. Nastavíte si také své sou­kromí, takže se žádné infor­mace o vás nedo­stanou tam, kam nechcete.

Dalším krokem je při­dání stáva­jí­cích kama­rádů a přá­tel (můžete je také vyhle­dat pomocí e-​mailové adresy). Nové známé můžete zís­kat buď od vašich kama­rádů nebo tím, že budete sami aktivně vyhle­dávat! Lze totiž přímo vyhle­dávat v pro­fi­lech podle zadaných para­me­trů a také můžete sle­dovat veřejné blogové posty, videa a obrázky ostat­ních.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. V prvním kroku zadáváte e-​mail a heslo. V dalším své celé jméno, pohlaví, datum naro­zení a město.

Poté musíte počkat na e-​mail, který vám při­jde do vaší schránky a kliknout na aktivační odkaz, který je v něm obsažen. Tím je regis­trace kompletní a můžete s nástro­jem začít pra­covat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Netlog v bodech

  • evrop­ská soci­ální síť
  • buďte v kon­taktu s přá­teli a zís­kejte nové
  • pište vlastní blog, vyšper­kujte si svůj pro­fil a sdí­lejte různý obsah
  • hraní her
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Netlog
WWW http://​cs​.netlog​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy