Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Wiggio

(2 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­jek­tový manage­ment je složitá věc. Usnadnit si to ale můžete vhodným online pro­stře­dím! Wiggio je skvělá a úrodná půda, na které vám spo­lu­práce s týmovými kolegy jistě pokvete. Zkuste si do Wiggia tedy zasa­dit nějaké to pro­jek­tově manage­men­tové semínko!

K čemu Wiggio je a na co jej můžete pou­žít?
Wiggio je bez­platný online nástroj, který slouží pro potřeby pro­jek­tového manage­mentu. Pokud pracujete s něja­kou sku­pi­nou nebo týmem lidí, je to pro vás ide­ální volba.

Malé podnikání, spor­tovní tým, parta kama­rádů, nezisková organizace, poli­tické hnutí nebo pořá­dání dět­ských hra­cích dnů pro zane­prázdněné rodiče. Je jen na vás, jak tenhle nástroj vyu­ži­jete!

Wiggio: pra­covní pro­středí a práce v něm
Nástroj pro pro­jek­tový manage­ment má obvykle velké množ­ství funkcí a růz­ného nasta­vení. Wiggio není výjimka. Na první pohled si můžete při­pa­dat zahl­ceni nej­růz­nějšími možnostmi a nasta­veními. Proto je dobré se nejprve s nástro­jem tro­chu sezná­mit a pro­kli­kat si ho, než v něm začnete přímo pra­covat. Poté je však práce v něm poměrně snadná a velice intui­tivní.

Začít můžete vytvo­řením nové sku­piny (čili projektu) — „Create a group“ v levém menu. Pojmenujete ji a auto­ma­ticky zís­káte webovou adresu (chráněnou hes­lem), na kte­rou můžete poté při­stu­po­vat a dostat se tak přímo do této sku­piny. Také auto­ma­ticky zís­káte e-​mailovou adresu určenou pro danou sku­pinu. Je ve tvaru „*název vaší skupiny*​@​wiggio.​com“. Pokud máte sku­pin více, můžete mezi nimi v levém menu pře­pínat. Důležité je při­zvat další členy — „Add mem­bers“ opět v levém menu. Nové kolegy a spo­lu­pra­covníky při­dáváte pomocí jejich e-​mailových adres.

V horním menu si můžete vybrat, zda bude zob­razeno všechno dění ve sku­pině, složky jednot­livých pro­jektů nebo kalendář.

Na stránce s komplet­ním děním ve sku­pině při­dáváte nový obsah — napí­šete název pří­spěvku a jeho obsah. Obo­ha­tit ho můžete pří­lo­hou. Může se jednat o nějaký sou­bor z vašeho počí­tače, URL odkaz, úkolní­ček nebo třeba videozprávu.

Na pravé straně můžete ihned vklá­dat a vytvá­řet obsah jedním kliknu­tím — nahrávat sou­bory z počí­tače nebo dodat URL adresy. Při­dat můžete také udá­losti, setkání, chaty, úkolníčky, ankety, doku­menty, tabulky a roze­sí­lat můžete e-​maily, tex­tové zprávy a dokonce i mul­ti­me­di­ální (audio či video) zprávy, které nahráváte přímo ve Wiggiu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání nástroje se musíte regis­trovat. Zadáváte své jméno, e-​mail, heslo, zip kód, datum naro­zení a pohlaví. Poté musíte zadat aktivační kód, který vám při­šel e-​mail uve­dený při regis­traci. Při­hlá­sit se také můžete pomocí soci­ální sítě Face­book.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Wiggio v bodech

  • pro­jek­tový manage­ment online
  • zcela zdarma
  • nutná regis­trace
  • velmi pře­hledný
Název Wiggio
WWW http://​wiggio​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy