Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Facebook

(8 — hla­sovalo uživatelů)

Nevíte, kde skon­čili vaši spo­lu­žáci ze střední? Nepa­ma­tujete si, kdy mají vaši kama­rádi naro­zeniny? Chcete si popo­ví­dat se zná­mými, ale už nejsou na ICQ? Chcete se podě­lit s rodi­nou o novinky ze svého života? Při­pojte se k nej­větší soci­ální síti na světě!

K čemu Face­book je a na co jej můžete pou­žít?
Face­book je nej­větší soci­ální síť na světě. Umožňuje vám vytvo­řit si osobní pro­fil, na kte­rém můžete sdí­let sta­tusy, foto­grafie, videa nebo zají­mavé odkazy a být tak neu­stále v kon­taktu se svými přá­teli a známými.

Kromě sdí­lení růz­ných okamžiků ze svého života můžete ostat­ním uživa­te­lům posí­lat zprávy, poví­dat si s nimi nebo si hrát hry. Kromě budování své soci­ální sítě se můžete při­dávat do růz­ných sku­pin, které sdru­žují uživa­tele se stejnými zájmy či názory.

Face­book je také velmi zají­mavý mar­ke­tingový nástroj. Ať už jste coko­liv (neziskovka, knihovna nebo nadná­rodní firma), můžete si zde založit stránku, kte­rou mohou uživa­telé sle­dovat. Díky tomu jim můžete skvěle serví­rovat novinky z vaší branže!

Face­book: pra­covní pro­středí a práce v něm
Face­book se pou­žívá velmi snadno. Po regis­traci si můžete vyplnit svůj pro­fil, nahrát nějaké foto­grafie, něco o sobě napsat a vyhle­dat si své známé a kama­rády, kte­rým pošlete žádost o přá­tel­ství. Pokud ji potvrdí, stanete se přá­teli a můžete vzá­jemně sle­dovat svoji činnost. Face­book nabízí pokro­čilé nasta­vení sou­kromí, takže si můžete vybrat, co a s kým budete sdí­let.

Dále si můžete najít stránky či sku­piny, které vás něja­kým způ­so­bem osloví nebo vám při­jdou zají­mavé a při­dat se k nim. Díky tomu můžete mít vždy čerstvé infor­mace ohledně vašeho nej­ob­lí­benějšího spor­tovního týmu nebo budete vědět, jaké menu bude příští týden vařit vaše oblí­bená restau­race.

Pokud se nudíte, můžete na Face­booku hrát různé hry nebo pou­žívat nej­růz­nější aplikace. Face­book je také pro­vázaný s velkým množ­stvím jiných online nástrojů — ať už se jedná jen o regis­trace u nich nebo o sdí­lení.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Face­book chce znát vaše jméno, heslo, e-​mail, pohlaví a datum naro­zení.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Pou­žívání Face­booku je zcela zdarma.

Face­book v bodech

  • nej­větší soci­ální síť
  • sdí­lení fotek, sta­tusů, videí, zdrojů…
  • pro­vázání s obrov­ským množ­stvím dalších nástrojů
  • mar­ke­tingové využití
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Face­book
WWW http://​www​.face​book​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ano
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy