Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

PBworks

(0 — hla­sovalo uživatelů)

PBWorks je online nástroj určený pro spo­lu­práci něko­lika lidí. Máte tým lidí a potře­bujete vhodné pro­středí ke komu­nikaci, tvorbě a sdí­lení zna­lostí? Vyzkou­šejte PBworks, třeba z něj budete tak nadšení, že budete schválně zaklá­dat nové a nové týmy lidí!

K čemu PBworks je a na co jej můžete pou­žít?
PBworks je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží potře­bám pro­jek­tového manage­mentu. Umožňuje totiž vytvo­řit online wiki, do které pře­hledně uložíte všechno, co se vašeho týmu a pro­jektu týká a pak to celé efek­tivně vyu­žíváte.

PBworks (a pro­jek­tový manage­ment) nemu­síte pou­žívat jen v případě, že jste velký byz­ny­s­men. Vyplatí se to vždycky, když máte co dělat se sku­pi­nou lidí. Klidně to můžou být zaměstnanci malé neziskovky nebo vaši kama­rádi, se kte­rými cho­díte pravi­delně každý podzim pouš­tět draky.

PBworks: pra­covní pro­středí a práce v něm
PBworks je tro­chu složi­tějším nástro­jem, pro­tože nabízí velké množ­ství růz­ného nasta­vení a možností. Na začátku si můžete vytvo­řit pro­jekt („workspace“), na kte­rém aktuálně pracujete. Pro­jekt se skládá ze stránek, které obsahují všechny důležité infor­mace, ze sou­borů, které nahráváte, z úkolů a z jednot­livých osob. Nové osoby do svého pro­jektu můžete jedno­duše pozvat pomocí e-​mailu, při­čemž rovnou nastavíte, jaká oprávnění budou mít (admi­nis­trace, edi­tace, psaní nebo pouze čtení).

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutné se regis­trovat. V prvním kroku volíte, jaký typ organizace jste. Gene­ral (podnikání, neziskovky…), Agency (mar­ke­ting, PR, reklama, design), Edu­cation nebo Legal. Pro potřeby Nástrojů jsem zvo­lila Gene­ral. Zadáváte jméno organizace, e-​mailovou adresu, heslo a také URL adresu — tedy to, co se bude nacházet před „.pbworks​.com“. V dalším regis­tračním kroku musíte vyplnit své jméno, pra­covní pozici, telefon, velikost a typ organizace a také to, jakým stylem jste se o PBWorks dozvě­děli. Poté si musíte vybrat svoji e-​mailovou schránku a kliknout na odkaz, který vám při­šel v e-​mailu od PBworks.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
V základní verzi je PBworks zdarma. Tato bez­platná verze vám umožňuje vytvo­ření maxi­málně 5 pro­jektů („workspace“), při­čemž do kaž­dého můžete uložit maxi­málně 20MB dat. Celkem můžete při­dat až 20 lidí. Pokud vám to nestačí a chcete víc, musíte kon­tak­tovat PBworks a zeptat se na detaily.

PBworks v bodech

  • online pro­jek­tový management
  • základní verze zdarma, nutná registrace
  • snadné, pře­hledné, rychlé
Název PBworks
WWW http://​pbworks​.com/
Cena Zdarma /​Na zeptání
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy