Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Trello

(8 — hla­sovalo uživatelů)

Tým! Pro­duk­tivita! Spo­lu­práce! Pro­jekt! Práce! Úkoly! Zod­po­vědnost! Před­chozí slova už nemusí být noční můry ani prázdné pojmy bez obsahu, co vás už nechávají totálně chladnými. Popadněte Trello a pro­jek­tový manage­ment se bude dělat sám. Skoro sám!

K čemu Trello je a na co jej můžete pou­žít?
Trello je bez­platný online nástroj, který slouží pro potřeby pro­jek­tového manage­mentu. Jedno­duše řečeno v něm řídíte svůj tým, zadáváte úkoly, spo­lu­pracujete, tvo­říte, manag­men­tujete sebe i ostatní, brainstormujete a vůbec děláte všechny tyto důležité pro­jek­tové věci. Zcela zdarma. Zcela online. Zcela v pro­hlížeči.

Pokud trpíte dojmem, že Trello nikdy upo­tře­bit nemů­žete, pro­tože nejste žádný pro­jek­tový manager, jste na omylu. Zaprvé je snad každý z nás sou­část něja­kého pro­jektu, ať už se jedná o sku­pinu lidí, do které pat­říte (rodina a plánování rodinné dovo­lené nebo kama­rádi a šachový krou­žek) nebo pouze o váš život a pra­covní i osobní úkoly. Zkuste si všechno pořádně uspo­řá­dat a řídit, prostě zapojte pro­jek­tový manage­ment!

Trello: pra­covní pro­středí a práce v něm
Není to nic složi­tého. Ihned můžete začít tvo­řit „Boards“ — tedy jakési tabule, na kte­rých nachází jednot­livé činnosti a úkoly. Pokud se chys­táte Trello pou­žívat v rámci něja­kého ofi­ci­álního pro­jektu, je nej­lépe si prvně vytvo­řit Organizaci a jednot­livé Boards vklá­dat přímo do ní. Do takové organizace rovnou při­dáte e-​mailové adresy svých kolegů. Je pravda, že můžete sdí­let i jednot­livě své sou­kromé Boards, ale musíte pak e-​maily kolegů při­dávat u každé zvlášť. Pokud jsou členové při­daní v Organizaci, jsou jim auto­ma­ticky pří­stupné všechny Boards a to zna­mená méně práce pro vás. Pokud kolegové u Trello ještě nemají vlastní účet, při­jde jim pozvánka.

Na každé Board se nachází seznamy. Můžete zde při­dávat úkoly neboli „Cards“. K nim pak lze při­dávat odpo­vědné osoby, poznámky, určovat jejich pri­o­ritu, měnit jim barevné ozna­čení, gene­rovat jim URL adresy a ty pak sdí­let po internetu. Dokonce je umožněno k nim nahrávat sou­bory ze svého počí­tače nebo ze služby Google Docs a dále je komen­tovat a pře­hazovat mezi jednot­livými seznamy.

Vše pře­hledně a na jednom místě, což je velká výhoda oproti většině jiných nástrojů, které se zabývají pro­jek­tovým manage­men­tem. Jedná se tedy o nástroj poměrně mini­ma­lis­tický, nicméně mu to vůbec neu­bírá na pou­ži­telnosti.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte zaregis­trovat. Trello chce znát vaše jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí Google účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Trello v bodech

  • nástroj pro­jek­tového managementu
  • vše na jedné stránce
  • velké možnosti nasta­vení jednot­livých pozná­mek (úkolů)
  • možnost nahrávat soubory
  • pro­po­jení s Google Docs
  • v levé dolní části okno s aktivi­tou jednot­livých členů týmu
  • práce v reálném čase, nic se neztratí, i když vás pracuje něko­lik najednou
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Trello
WWW http://​trello​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy