Motto: Pří­jemné pro­středí a káva zdarma ke kaž­dému nástroji (jen si ji musíte uvařit).

Tinder

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Perfektní a pře­hledný nástroj na pro­jek­tový manage­ment. Plnění povinností, sdí­lení doku­mentů, vymýš­lení nových nápadů a vůbec spo­lu­práce všeho druhu! Tin­der si každý zami­luje, konec s věčnými nářky a vál­kami o to pravé online pro­duk­tivní pro­středí. Zají­mavou funkcí v Tin­der je při­zvání externích uživa­telů, kteří nejsou sou­částí vašeho týmu, ale chcete s nimi sdí­let nějaké dokumenty!

K čemu Tin­der je a na co jej můžete pou­žít?
Tin­der je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží potře­bám pro­jek­tového manage­mentu. Organizace (tým, pro­jekt) si zde vytvoří vlastní pro­stor, kde pro­bíhá úzká spo­lu­práce jednot­livých členů.

Nástroje pro pro­jek­tový manage­ment vám umožňují mít vše, co se týče vašeho týmu a pro­jektu, na jednom místě. To šetří čas i nervy.

Tin­der: pra­covní pro­středí a práce v něm
U nástrojů tohoto typu (pro pro­jek­tový manage­ment) je obvyklé, že obsahují velké množ­ství funkcí. Tin­der není výjimkou. To zna­mená, že můžete zaklá­dat dis­kuze, sku­piny, složky, nahrávat sou­bory nebo vytvá­řet fóra. Z toho plyne, že je vhodné si nástroj prvně aspoň tro­chu pro­kli­kat, než v něm začnete tvo­řit pra­covní doko­na­losti.

Jelikož jste jednu organizaci (pro­jekt) vytvo­řili již během regis­trace, můžete si v prvním kroku při­dat své spo­lu­pra­covníky pomocí jejich e-​mailových adres (v základní bez­platné verzi vás však může být jen 5). Následně můžete začít při­dávat obsah — nahrávat sou­bory (v bez­platné verzi máte maxi­mální pro­stor 5GB) a uklá­dat je do složek. Zaklá­dat sku­piny a dis­ku­tovat v nich. Vše můžete obo­ha­covat tagy a upravovat vizuální stránku.

Tin­der nabízí i další zají­mavou věc — externí spo­lu­práci! Pokud máte něja­kého spe­ci­a­listu, který není členem vašeho týmu (tedy není v maxi­málně 5 lidech, kteří jsou kmenoví členové), můžete ho při­zvat externě a on vám může pomá­hat například s úpravami něja­kých doku­mentů! Nebo se může jednat o zadava­tele nějaké zakázky, kte­rému chcete jen ukázat (a nedovo­líte mu tedy upravovat) nějaký vámi vytvo­řený obsah. Takovýchto externích uživa­telů můžete mít v bez­platné verzi až 20.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání je nutná regis­trace. Zadáváte pouze e-​mail, na který je vám následně zaslána ově­řovací zpráva, jež obsahuje odkaz, na který musíte kliknout. Následně zadáte uživa­tel­ské jméno, heslo a název organizace.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Může v ní koope­rovat až 5 uživa­telů, k dis­po­zici mají 5GB místa na své doku­menty a možnost při­zvat až 20 externích uživa­telů. Dále jsou k dis­po­zici 2 pla­cené verze. První z nich je Pre­mium za €25 měsíčně za uživa­tele, kte­rých můžete mít neli­mi­tované množ­ství. Pro­storu je pak k dis­po­zici 20GB a až 20 externích uživa­telů na jednoho uživatele.

Enterprise je třetí možností. Je určena pro velké firmy a je jim ušita přímo na míru. V případě zájmu o tuto verzi musíte kon­tak­tovat Tin­der pro více infor­mací.

Tin­der v bodech

  • pro­jek­tový management
  • čistý design, snadné ovládání
  • možnost při­dávat externí uživatele
  • sku­piny, dis­kuze, složky, fóra, dokumenty
  • základní verze zdarma, nutná registrace
Název Tin­der
WWW http://​www​.tin​der​.se/
Cena Zdarma /​€25
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy