Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Bir­dview Projects

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Nástroj pro pro­jek­tový manage­ment, který vám umožní dělat pra­covní, týmové a pro­jek­tové věci velmi efek­tivně. Sli­buje to sice kdejaký podobný nástroj, ale Bir­dview Pro­jects dělá vše pro to, aby tyto sliby kompletně naplnil. Navíc je zcela zdarma, bez jakýchko­liv omezení!

K čemu Bir­dview Pro­jects je a na co jej můžete pou­žít?
Bir­dview Pro­jects je bez­platný online nástroj, který byl vytvo­řen pro správu vašich pro­jektů. Pokud často „děláte práci u počí­tače“, jistě jste se setkali s tím, že musíte vyu­žívat něko­lik nástrojů dohro­mady, pokud chcete dotáh­nout něja­kou zakázku nebo práci do úspěšného konce. Kupříkladu potře­bujete e-​mail, místo na psaní pozná­mek, úkolní­ček, něčí telefonní číslo, kalen­dář, sdí­lítko sou­borů a tak dále. Nebylo by pří­jemné mít tohle všechno na jednom místě a navíc tak, aby pří­stup do tohoto kou­zelného místa nebyl ome­zen jen na vás, ale i na vaše kolegy a kama­rády?

Pokud zrovna nepracujete v nějaké firmě nebo nedě­láte na urči­tém ofi­ci­álním pro­jektu, nezna­mená to, že Bir­dview Pro­jects není pro vás! Každý má totiž nějaký ten pro­jekt — ať už se jedná o plánování rodinné oslavy, čtenář­ský klub nebo organizování sou­sed­ských hlí­dek!

Bir­dview Pro­jects: pra­covní pro­středí a práce v něm
Přes­tože se jedná o poměrně obsáhlý nástroj, je práce s ním velmi poho­dlná a jakmile jednou okouknete, kde se co nachází, stane se jeho pou­žívání naprosto bez­pro­blé­movým. Při prvním při­hlá­šení je navíc auto­ma­ticky spuš­těn prů­vodce, který vás základy naučí. Je vhodné, abyste si v prvním kroku upravili svůj pro­fil, jelikož je vám auto­ma­ticky vytvo­řen se jménem „Jay Sparrow“. Pokud se tak náho­dou nejmenujete, jedno­duše na „sebe“ vlevo nahoře klikněte a své údaje si změňte. Kromě Jay Sparrowa máte ve svém účtu před­vy­tvo­řený i pro­jekt spolu s něko­lika zaměstnanci. Opět je můžete smazat nebo edi­tovat. K jednot­livým krokům se dostaneme níže. Také můžete ještě upravit jméno své spo­lečnosti — kliknete na „My Company“, což se nachází nad vaším jménem a opět doplníte infor­mace o vaší firmě/​společnosti.

Co se týče vlastní práce s nástro­jem, tak si založíte nový pro­jekt tím, že kliknete na velké zelné plus, které se nachází v pra­covní části. Pro­jekt nějak nazvete a vytvo­říte ho. Když na něj následně kliknete, můžete při­dat různé detaily. Například osoby. Zadáte jejich jméno a e-​mail a navíc můžete dodat i obrázek, vybrat pohlaví, doplnit popi­sek, telefon, hodi­novou mzdu a nastavit práva, která jim umožní měnit nasta­vení pro­jektů — vytvá­řet vlastní, vše edi­tovat, při­dávat úkoly a tak dále. Pokud se chcete rychle dostat do správy osob, klikněte na položku „People“ v horním menu. Zde se dostanete ke všem oso­bám a pokud jste tak ještě neu­či­nili, můžete vymazat osoby, které byly auto­ma­ticky vytvo­řeny. Kliknete na jejich obrázek a poté vybe­rete možnost edi­tace, kde zaškrtnete políčko „delete“ a potvr­díte.

No a můžete ve svém pro­jektu začít při­dávat úkoly. Opět jej nějak pojmenujete, při­dáte odpo­vědnou osobu, můžete při­dat finanční ohodno­cení či do kdy je nutné úkol udě­lat. Rych­leji můžete při­dat nový úkol vol­bou v horním menu. Jedná se hned o první zelené tla­čítko „New Task“. V horním menu se všechny úkoly nachází pod položkou „Tasks“. První položka v menu „Pro­jects“ slouží ke zob­razení všech pro­jektů, které jste zalo­žili. K pro­jektu také můžete při­dávat komen­táře a nahrávat sou­bory. Celkem máte k dis­po­zici 10GB pro­storu. Dále se v horním menu ještě nachází „Time & Money“ a pokud vyplňujete finanční a časové ohodno­cení, můžete si zde vidět, jak si sto­jíte cel­kově. Data si navíc můžete uložit do počí­tače ve for­mátu CSV. Poslední položkou v menu je „Water­co­o­ler“, což je vlastně dis­kuze, kam můžete psát a poví­dat si s ostat­ními členy týmu.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Prvně si vybe­rete URL adresu svého pro­jektu, konkrétně to, co se bude nacházet před „.bir​dviewpro​jects​.com“ a dále zadáte svůj e-​mail a heslo, kte­rým se budete to nástroje při­hlašovat.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Bir­dview Pro­jects v bodech

  • pro­jek­tový management
  • 10GB pro­storu pro vaše soubory
  • snadná správa úkolů i projektů
  • zcela zdarma, nutná registrace
Název Bir­dview Projects
WWW http://​www​.bir​dviewpro​jects​.com
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy