Motto: Jsme jako cuk­rárna, ve které můžete sníst, co chcete a nic za to neplatíte.

Siasto

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Pro­jek­tový manage­ment pomocí online nástroje jedno­duše, pře­hledně a poho­dlně? Mys­líte si, že to není dost dobře možné? Tak se podívejte na Siasto! Žádné pře­hnané funkce, které nikdy nevy­u­ži­jete. Prostě jen to důležité. Zabaleno v pří­jem­ném a čistém designu.

K čemu Siasto je a na co jej můžete pou­žít?
Siasto je v základní verzi bez­platný online nástroj, který slouží pro potřeby pro­jek­tového manage­mentu. Tyto nástroje jsou větši­nou nechvalně známé svojí složi­tostí a pro­ble­ma­tickým ovlá­dáním. Siasto však vsa­dil na jedno­duchost. A dobře udě­lal. Nejedná se o žádný megalo­man­ský nástroj s kupou nepo­u­ži­telných funkcí. Máte prostě přesně to, co oče­káváte — osoby, úkoly, kalen­dář, úložiště pro sou­bory a dis­kuzi.

Každý z nás je sou­částí něja­kého týmu — klidně to může být hudební sku­pina nebo čtenář­ský krou­žek. Jedno je však jisté — každá sku­pina lidí se potře­buje domlou­vat a komu­ni­kovat. A proč k tomu nevy­u­žít Siasto. Ušetří vám čas i nervy.

Siasto: pra­covní pro­středí a práce v něm
Práce s nástro­jem je velmi pří­jemná. Dokonce i pro naprosté začá­tečníky, kteří nikdy s nástro­jem na pro­jek­tový manage­ment nepra­covali. V úvodu při prvním při­hlá­šení je dokonce auto­ma­ticky spuš­těn tuto­riál, který vás pro­vede všemi základními funk­cemi.

Siasto pro vás před­vy­tvo­řil váš tým, proto je na vás, abyste změnili jeho jméno vpravo nahoře pomocí roz­klikávací roletky. Dále je vhodné při­dat své spo­lu­pra­covníky — to udě­láte na pravé straně pra­covní plo­chy. Pod nadpi­sem „People“ se nacházíte vy a zelené tla­čítko, pomocí kte­rého dodáte své kolegy. Je to snadné, jen napí­šete jejich e-​mailovou adresu a vybe­rete jejich pozici/​práva (admin, člen nebo host). Poté už si můžete založit pro­jekt kliknu­tím na zelené tla­čítko „New Pro­ject“. Následně ho pojmenujete, při­dáte popi­sek a e-​mailové adresy osob, které s vámi na pro­jektu mají pra­covat. Takto vytvo­řený pro­jekt se vám ihned zob­razí v pra­covní části nástroje a vy na něj kliknete a práce může začít!

V horním menu se nachází 5 položek, pomocí kte­rých řídíte svůj tým:

 • Overview“ — jedná se o kompletní pře­hled činností, které se v daném pro­jektu dějí. Vidíte zde kompletní výpis udá­lostí (úkoly, udá­losti, nahrané doku­menty, dis­kusní pří­spěvky), které se staly. Máte prostě přehled.
 • Calendar“ — kalendář, ve kte­rém jsou zob­razovány úkoly a také zde můžete při­dávat udá­losti. Chys­táte se například na něja­kou konfe­renci? Při­dejte to do kalen­dáře, ať to vidí všichni členové týmu. Obrov­ská výhoda je v tom, že lze pro­po­jit s Google Kalendářem.
 • Tasks“ — seznam úkolů. Nový úkol při­dáváte pomocí zeleného tla­čítka „New Task“. Úkol pojmenujete, můžete při­dat popi­sek, nějaký sou­vi­se­jící sou­bor, tagy i datum, do kdy je nutné úkol splnit. Samo­zřejmě při­dáte i odpo­vědnou osobu, která má úkol vykonat.
 • Files“ — prostor pro vaše sou­bory. Můžete buď přímo vytvá­řet nové a nebo nahrát či impor­tovat již hotové. Co se týče nových sou­borů, lze vytvá­řet tex­tové doku­menty přímo v Siasto nebo (pokud jste uživa­te­lem Google Drive) Google doku­menty a tabulky. Pokud se roz­hodnete vklá­dat již vytvo­řené sou­bory, můžete si je sem impor­tovat ze slu­žeb Google Drive, Drop­box nebo Box. Samo­zřej­mostí je možnost nahrání přímo z vašeho počí­tače. Vaše sou­bory můžete pořá­dat do složek, takže nehrozí, že v tom budete mít mišmaš.
 • Discussions“ — místo pro pro­jek­tové poví­dání. Snadno si založíte novou dis­kusi, napí­šete její název,Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žívání se musíte regis­trovat. Zadáváte vaše jméno, e-​mail a heslo. Při­hlá­sit se můžete také pomocí svého Google Apps nebo Gmail účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je v základní verzi zdarma. Tato verze je pro malé týmy (maxi­málně 3 osoby) dosta­ču­jící a dobře pou­ži­telná. Jakmile máte členů týmu víc, musíte si zakou­pit pla­cenou verzi, která již počet osob neli­mi­tuje. Stejně tak neli­mi­tuje množ­ství pro­jektů (v nepla­cené verzi se jedná o maxi­málně 10 pro­jektů), při­náší i 200GB úložiště pro vaše sou­bory (oproti 1GB ve zdarma verzi), lepší podporu ze strany posky­tova­tele a syn­chro­nizaci se služ­bami Box, Drop­box a Google Drive. Tato pla­cená verze vás při­jde na $8 na uživa­tele měsíčně.

Siasto v bodech

 • pro­jek­tový management
 • super pře­hledné, velmi snadné ovládání
 • možnost pro­po­jení s Google Drive, Drop­bo­xem nebo Boxem
 • základní verze zdarma, nutná registrace
 • základní verze nabízí maxi­málně 3 uživa­tele a 1GB pro­storu pro vaše data
 • pla­cená verze za $8 na uživatele
Název Siasto
WWW https://​www​.siasto​.com/
Cena Zdarma /$8
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy
Napsal Jesisem

Nej­čas­tější tagy