Motto: Jsme dostupní 247; nemu­síte čekat, až otevře kopí­rovací cen­t­rum nebo lunapark.

Tip Tap

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Ces­tování! Sdí­lení foto­grafií! Hudební zážitky! Nemáte je s kým sdí­let? Už vás nudí soci­ální sítě, kde kaž­dého znáte? Tip Tap je právě pro vás! Je to unikátní soci­ální síť bez přá­tel! Zní to děsivě? Nemu­síte se vůbec obávat, právě naopak. Tip Tap pomocí infor­mací, které od vás obdrží nalez­nete právě ty správné přá­telé se kte­rými sdí­líte totožné zájmy.

K čemu Tip Tap je a na co jej můžete pou­žít?
Tip Tap je soci­ální síť, kde podle svých zájmů můžete najít lidi ke spo­lečnému sdí­lení infor­mací ze stejného okruhu zájmů. Na výběr máte z 10 okruhů (móda, ces­tování, hudba, recepty a vše okolo jídla a nápojů, humor, televize a filmy, sport, umění, čtení, technologie).

Okruh lidí, kteří mají s vámi nej­větší shodnost podle vyplněného dotaz­níku, sdílí infor­mace na spo­lečné zdi. Můžete tak lis­tovat například z foto­grafií z cest či najít novinky z oblasti tech­no­logií.

Tip Tap: pra­covní pro­středí a práce v něm
Tip Tap je soci­ální síť loka­lizovaná pouze v ang­lickém jazyce. Pro pou­žívání je nutné vyplnit dotaz­níky, které jsou možné vyplnit ale pouze jednou, není zde možnost oprav. Dotaz­níky najdeme jak v části zájmů, tak v osobní části.

Při vyplnění dotaz­níků, které jsou napsány velmi jedno­duše a s obrázky, se uživa­teli zob­razí nej­lepší shoda s uživa­teli a může tak pro­cházet jejich pro­fily a pro­hlížet si jejich zájmy a Taps (obdoba zdi u jiných soci­álních sítí). V osobní části si uživa­tel může vyplnit dotaz­ník a ukáže mu jaké je osobnosti. Toto poté také umožňuje najít nej­větší shodu s uživa­teli a sdí­let tak infor­mace v komu­nitě, která je vám bližší.

Při kliknutí na pro­fil uživa­tele se vám ukáže srovnání vašich výsledků. Můžete si pro­jít také jeho Taps či zjis­tit, které zájmy máte spo­lečné. Při pro­hlížení Tip Tap můžete vyu­žít re-​tap (obdoba zná­mého Like ze soci­ální sítě Face­book), dále můžete pří­spě­vek sdí­let na dalších soci­álních sítích (Face­book a Twit­ter) nebo můžete pří­spě­vek rozší­řit o své zna­losti či postřehy. Samo­zřej­mostí je možnost komen­tování a tím roz­ví­je­jící se dis­kuze. V nabídce je také při­dávat svůj vlastní obsah. Jediné, co není možné, je psaní sou­kro­mých zpráv.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro pou­žití je nutné se regis­trovat. Vyu­žít můžete regis­trace pomocí svého účtu na soci­álních sítí Face­book nebo Twit­ter. Poté již vyplníte svoji pře­zdívku a případně e-​mailovou adresu, která se desyn­chro­nizovala a nestáhla se ve správném tvaru. S tímto Tip Tap velmi bojuje. Vyplnění pro­filu, kdy chcete zadat město, je boj, který po určité době vzdáte, neboť Tip Tap města mimo USA často nezná a nedovolí jejich při­dání na pro­fil.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Nástroj je zcela zdarma.

Tip Tap v bodech

  • zcela zdarma
  • nutná regis­trace
  • soci­ální síť bez přátel
  • komu­nita lidí se stejnými zájmy
  • loka­lizace pouze v ang­lickém jazyce
Název Tip Tap
WWW http://​www​.tiptap​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Nej­čas­tější tagy