Motto: Máme vždy perfektně uklizeno, každý nástroj najdete tam, kde jste ho nechali.

Teambox

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Potře­bujete komu­ni­kovat se spo­lu­žáky při práci na pro­jektu? Vyu­žíváte časové osy? Nemů­žete se sejít? Nechcete si instalovat další soft­ware do vašeho počí­tače? Team­box je tu pro vás. Můžete tak vyu­žít jedno­duchý a uce­lený nástroj na pomoc při pro­jek­tech. Vyu­žít můžete nejen Google Docs ale i Drop­box, který si můžete jedno­duše při­po­jit k projektu.

K čemu Team­box je a na co jej můžete pou­žít?
Team­box je určený pro spo­lu­práci členů týmu, kteří se nemo­hou sejít na jednom místě. Umožňuje tak rych­lou a jedno­duchou komu­nikaci při práci na pro­jek­tech. Team­box je pro 5 uživa­telů zdarma. Při regis­traci dostane 15 GB místa pro Váš pro­jekt. Pokud tým má více členů, je pou­žívání zpo­platněno.

Můžete si zadávat úkoly a odškr­távat jejich plnění. Dis­ku­tovat nad řešením v reálném čase nebo jen sle­dovat časovou křivku a dodržet tak pře­depsaný dead­line. Můžete ale také sle­dovat své kolegy, pro­tože jednot­livé časy se mohou při při­hlá­šení sle­dovat.

Můžete k práci vyu­žívat také zařízení od spo­lečnosti Apple. Na iTu­nes si můžete stáh­nout pří­slušnou aplikace. Pokud vyu­žíváte Google Chrom, v interne­tovém obchodě Chrome nalez­nete aplikaci na při­dání do pro­hlížeče. Nic vám tak neu­nikne.

Team­box: pra­covní pro­středí a práce v něm
Při při­hlá­šení do Team­boxu se dostanete na úvodní stranu, kde v pravé části najdete všechno, co potře­bujete. Můžete zde při­dávat udá­losti do kalen­dáře, řídit časovou osu či dis­ku­tovat s ostat­ními členy týmu pomocí chatu. Ke každé činnosti, kte­rou vyko­náte v aplikaci Team­box, můžete určit, zda kolegové dostanou upo­zornění, či niko­liv.

Můžete si vybrat z něko­lika jazyků, bohu­žel český jazyk chybí. Pri­márně je nasta­vena ang­lič­tina. Smíte si i při­dat pro­fi­lový obrázek, aby se vám lépe ori­en­tovalo například při konverzaci s ostat­ními členy. Vyni­ka­jící vlastností je možnost integrace nejen Drop­box, ale i Google apps (Docs, Gmail a Kalen­dář). Toto velmi usnadní práci celému týmu.

Pokud chcete dostávat do e-​mailové schránky upo­zornění na udá­losti, nastavíte si jedno­duše v ozná­mení. Mezi další výhody patří ranní zprávy, co vás čeká a co jej již odpra­cováno. Vše dojde poho­dlně na e-​mail. Řeši­telé tak ví, na čem musí ten den zapra­covat. Pra­covat mohou i v pohodlí svých mobilních zařízeních. Team­box je plně kompa­ti­bilní.

Regis­trace a její pod­mínky
Regis­trovat se můžete i pomocí Google účtu. Zde pouze povo­líte aplikace, které budou mít pří­stup k vašemu účtu na Team­box.

Při kla­sické regis­traci je poža­dován váš funkční e-​mail, organizace, kde tým pracuje a něco málo o ní. Další krok, pozvání týmu, můžete pře­sko­čit. Nebo rovnou zadat e-​maily všech, se kte­rými pracujete. Poslední krok je nej­dů­leži­tější. Zde vyplníte své jméno, pře­zdívku, heslo a časové pásmo. Telefonní číslo a název pozice není potřeba vypl­ňovat. Můžete vyu­žít i pro­po­jení například s Twit­te­rem, Face­bookem či sítí Linke­dIn.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Team­box je při 5 řeši­te­lích pro­jektu zdarma. Dostane možnost vyu­žívat 15GB volného místa. Pokud potře­bujete více řeši­telů či místa, musíte si zakou­pit „All Pro“ člen­ství, které je zpo­platněno od $25 za měsíc. Záleží na počtu řeši­telů pro­jektu. V tomto druhu člen­ství budou mít řeši­telé možnost neo­me­zených pro­jektu a velikosti dat, přednostní podporu při řešení pro­blémů a zpří­stupněn budou mít sku­pi­nový chat, který je ve verzi zdarma pouze Beta.

Team­box v bodech

  • online nástroj pro sdí­lení projektů
  • možnost tisku kalendáře
  • uve­řejnění událostí
  • zcela zdarma
Název Team­box
WWW http://​team​box​.com/
Cena Zdarma /​$25
Náročnost nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Nej­čas­tější tagy