Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

Mee​tin​.gs

(0 — hla­sovalo uživatelů)

Hle­dáte intui­tivní a pře­hledné pro­středí, kde se budete moct online potkávat a spo­lu­pra­covat? Nástroj Mee​tin​.gs je tu právě pro vás! Vytvořte si svůj mee­ting, pozvěte spo­lu­pra­covníky a roz­jeďte své pra­covní schopnosti na plné obrátky!

K čemu Mee​tin​.gs je a na co jej můžete pou­žít?
Mee​tin​.gs je nástroj, který slouží ke spo­lu­práci při řešením pra­covních úkolů a pro­jektů. V základní verzi Mee​tin​.gs, které je zdarma, vytvo­říte sdí­lený on-​line pro­stor pro setkání a spo­lu­práci, včetně sdí­lení sou­borů, doku­mentů a pozná­mek. Pou­žívání Mee​tin​.gs je možné bez větší námahy, není nutná regis­trace, nemu­síte si pama­tovat žádná hesla, ani stahovat instalační balíčky, abyste mohli s nástro­jem pra­covat. Ke spo­lu­práci vyu­ži­jete zaslání e-​mailové pozvánky, kde spo­lu­pra­covníci kliknou na při­ložený odkaz a auto­ma­ticky se zapojí do dění v mee­tingu. Nástroj může být určen jak k jedno­rázovému setkání, tak ho lze plno­hodnotně vyu­žít i jako pro­jek­tový manage­ment.

Zajímá vás, co konkrét­ního vám nástroj nabízí? Založíte zde pro­stor pro váš pro­jekt. Budete moc vložit popis, o čem bude daný mee­ting, nahrávat obrázky, fotky, grafy, složky, doku­menty (je podpo­rována řada for­mátů ppt, doc, xls,…), a ke všemu při­dávat komen­táře anebo spo­lečně cha­tovat. Dále si zde lze domlou­vat ter­míny, pomocí pře­hledného nástroje v podobě tabulky, kde každý z účast­níků mee­tingu jasně zapíše, kdy má a nemá čas na spo­lu­práci. Sdí­let jedno­duše mate­ri­ály, spo­lečně je upravovat a snadno nahrávat. Nechávat si aktua­lizace z mee­tingu zasí­lat přímo na e-​mail. Spo­lečně v této free verzi může spo­lu­pra­covat 6 lidí, limit na nahraný sou­bor je 5MB a je zde možnost vyu­žívat komu­nikaci přes Skype.

Mee​tin​.gs: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pra­covní pro­středí je v Mee​tin​.gs velice intui­tivní a ke snadnému pochopení slouží auto­ma­ticky vyska­ku­jící nápo­vědy, které při prvním spuš­tění nástroje jedno­duše a výstižně vysvětlí, k čemu je daná funkce určena. Poz­ději se dá nápo­věda vyvo­lat kliknu­tím na nepo­chopený objekt.

V základní nabídce máte možnost založit nový mee­ting hned dvěma způ­soby. První z nich je založení úplně nového mee­tingu a druhé je založení “podle kalen­dáře” což po vás vyža­duje pro­po­jení s vaším Face­book účtem. Dopo­ru­čuji založit úplně nový mee­ting, z důvodu, že se nemu­síte obávat o to, jaké další infor­mace si Face­book postahuje při pro­po­jení a máte tak lepší kon­t­rolu, ale­spoň dle mého názoru. V horní liště lze nastavit název celého mee­tingu a určit geo­grafickou polohu, dále pak jedno­duše vklá­dat potřebné mate­ri­ály (tex­tové doku­menty, obrázky, atd.) a na hlavní stránku také při­dat základní infor­mace o účelu mee­tingu a další infor­mace. Spo­lu­pra­covníky pozvete mod­rým tla­čít­kem “+”, umís­těným hned pod zvo­leným názvem vašeho mee­tingu. Vyplníte e-​maily osob, které chcete pozvat a v pravém horním rohu kliknete na tla­čítko “Ready”, kde při­dáte váš e-​mail, aby bylo jasné kdo koho, na co zve. Nedo­po­ru­čuji zaklá­dat mee­ting na poslední chvíli, pro­tože na doru­čení pozvánek pozvaným se zpravi­dla čeká téměř půl hodiny! Jakmile pozvaní potvrdí svou účast, můžete neru­šeně začít pra­covat!

Nástroj byl také při­způ­so­ben pro užívání na iPhonu, iPadu a iPodu Touch a také na všech zařízeních se sys­té­mem Android.

Regis­trace a její pod­mínky
Pro založení mee­tingu není nutná regis­trace a vše je zdarma. Iden­tifikace naší osoby je potřeba až v momentě, kdy chcete ke spo­lu­práci při­zvat další osoby, což je pro samotnou pod­statu vyu­žívání tohoto nástroje klí­čové. Je potřeba zadat kon­taktní e-​mail a ide­álně jméno, aby pozvaní věděli, o koho se jedná. Je možné také infor­mace doplnit pro­po­jením s účtem na Face­booku. Pro samotné při­hlá­šení k našim již exis­tu­jí­cím mee­tingům není potřeba si pama­tovat heslo (i když možnost založení kla­sického účtu na základě e-​mailu a hesla je zde také). Při­hlá­sit se můžete pomocí e-​mailu a následným kliknu­tím na odkaz, který vám bude do e-​mailu doru­čen nebo také pro­po­jením s Face­bookem nebo Google účtem.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Mee​tin​.gs je v základní verzi zcela zdarma. Déle pak nabízí ještě dvě verze a ty jsou pla­cené. První se jmenuje Mee​tin​.gs PRO a k základní verzi nabízí dále neo­me­zené množ­ství spo­lu­pra­covníků, zabez­pe­čené HTTPS spo­jení, velikost nahrávaného sou­boru může být až 50MB, syn­chro­nizaci s Drop­bo­xem a per­so­na­lizaci vzhledu pro­středí (barvy). Cena je $19 za měsíc.

Druhá pla­cená verze se jmenuje ENTERPRISE a volně navazuje na verzi PRO, je určena pro podni­kovou sféru a od toho se také odvíjí nabídka. Nabízí podporu podniku, možnost nahrávání sou­borů až do velikosti 100MB a pro všechny zaměstnance firmy auto­ma­ticky účet PRO zdarma. Cena je v tomto případě na doptání, takže bych tipo­vala, že záleží na velikosti firmy a podobných věcech.

Mee​tin​.gs v bodech

  • nástroj určený ke spolupráci
  • umožňuje komu­nikaci a sdí­lení materiálů
  • v základní verzi zdarma, exis­tují dvě pla­cené verze PROENTERPRISE
Název Mee​tin​.gs
WWW http://​www​.mee​tin​.gs/
Cena Zdarma /​$19
Náročnost nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Nepo­vinná
Tagy

Nej­čas­tější tagy