Motto: Dět­ský kou­tek je pří­stupný pro všechny dospělé. U nás si rád hraje každý.

MySpace

(1 — hla­sovalo uživatelů)

Chcete vědět, co je in, trendy a cool dřív než všichni ostatní? O čem se mluví ve světě hudby, filmu a celebrit? Sle­dujte MySpace.

K čemu MySpace je a na co jej můžete pou­žít?
MySpace je komu­nitní server, který kromě lidí navzá­jem pro­po­juje uživa­tele s jeho oblí­benou hud­bou, filmy, celebri­tami a tak podobně. Uživa­telé si můžou pro­hlížet novinky ze světa celebrit nebo stránky, zamě­řené přímo na hudbu nebo film. Další možností, kte­rou MySpace uživa­teli nabídne, je nahrávat na server videa a hudbu ze svého počí­tače, a vytvá­řet tak svou vlastní kni­hovnu.

Při­pravte se také na to, že jako uživa­telé MySpace budete cílem nezá­vis­lých umělců, kteří hle­dají pub­likum a nechtějí se spo­léhat na dik­tát velkých vydava­tel­ství. Při pro­hlížení obsahu tedy nemu­síte spo­léhat na ostatní uživa­tele a jejich prefe­rence.

MySpace ale v sou­časnosti pro­chází rekon­strukcí, takže se občas mohou objevovat závady typu dvojí při­hlašování – jednou na staré a podruhé na nové stránky. Abychom byli co nej­více in a při­nesli vám nej­čer­s­tvější infor­mace, budeme se věnovat novému MySpace.

MySpace: pra­covní pro­středí a práce v něm
Pro pří­stup k infor­ma­cím se nejprve musíte při­hlá­sit do svého účtu. Pomocí menu v levé části stránky spravujete svůj účet a svou kni­hovnu médií. Zde také můžete ostat­ním sdě­lit coko­liv vás napadne pomocí ikony „Post“. Tuto volbu můžete také vidět úplně napravo. Zde máte již při­pra­venou bub­linu, stačí vepsat myš­lenku. Komu­ni­kovat s ostat­ními uživa­teli můžeme také pomocí zpráv. Na ty se dostaneme pomocí ikony „Messages“ v dolním menu.

Co nás ale zajímá, je pro­hlížení novi­nek. Na ty se dostaneme kliknu­tím na „Dis­cover“ v dolním menu. Nyní se nám otevře záložka „Tren­ding“, kde jsou novinky žhavější než roz­pá­lená ple­chová stře­cha. Zde se pohybujeme doleva, a tím se nám dostává stále většího pří­dělu trendů.

Další záložky jsou např. videa. Zde můžete sle­dovat nové klipy, trai­lery na nové filmy nebo roz­hovory s celebri­tami. Nebo se můžeme podívat na novinky ze světa hudby – nová alba, nové singly, nové hvězdy.

Regis­trace a její pod­mínky
K pou­žívání MySpace je nutná regis­trace uživa­tele. K tomuto účelu vám poslouží ikona „Cre­ate a new account“. K regis­traci na novém MySpace budete potře­bovat: jméno, platný e-​mail, uživa­tel­ské jméno, heslo, datum naro­zení a pohlaví.

Poté si můžete (ale nemu­síte) zvo­lit katego­rii, která vás nej­lépe vysti­huje, aby byl váš MySpace co nej­více per­so­na­lizovaný. Na výběr je např. z: Fan, Musi­cian, Pho­tographer, Fil­m­ma­ker nebo Designer. Účelem takto roz­dě­lených katego­rií jsou větší možnosti pro­pa­gace vámi vypro­du­kovaného mate­ri­álu. Dále se můžete při­hlá­sit pomocí Face­book nebo Twit­ter účtu.

Cenová poli­tika aneb co to stojí
Pou­žívání nástroje je zdarma.

MySpace v bodech

  • komu­nita — přá­telé
  • trendy a celebrity
  • hudba, videa, filmy
Název MySpace
WWW http://​www​.myspace​.com/
Cena Zdarma
Náročnost Nená­ročný
Čeština Ne
Regis­trace Povinná
Tagy

Nej­čas­tější tagy